رفتن به محتوای اصلی
x

حوزه معاونت آموزشی

 

اين معاونت برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي دانشكده را به عهده دارد و بر كيفيت و كميت آموزش هاي تئوري و باليني و نيز فعاليت هاي آموزشي اعضاي هيئت علمي نظارت دارد. همچنين اين معاونت با راه اندازي واحدتوسعه وارزشيابي آموزش، كيفيت آموزش را ارزيابي، كنترل و هدايت مي كند.

در اين بخش کليه خدمات آموزشي مربوط به دانشجويان اعم از انتخاب واحد ، حذف و اضافه و اقدامات مربوط به پرونده ها و صدور گواهي هاي اشتغال به تحصيل و هماهنگي جهت تشکيل کلاس ها و نظارت بر برگزاري آن و تدوين برنامه امتحانات و برگزاري جلسات مربوط به آن، ارسال ليست نمرات به آموزش کل و اعلام فارغ التحصيلي دانشجويان، توزيع فرم هاي نقل ، انتقال و مهماني و تغيير رشته را برعهده دارد.