رفتن به محتوای اصلی
x

حوزه معاونت اداری مالی

معاونت اداری و مالی دانشکده عهده دار برنامه ریزی، پیگیری و نظارت بر وظایف مربوط به امور مالی، منابع انسانی و پشتیبانی است.

شامل: تهیه و توزیع ملزومات، تجهیزات و خدمات

صدور احکام، مرخصی، ماموریت، گواهی و امور تشکیلات سازمانی

حقوق و مزایا، اموال و اسناد حسابداری

امور قراردادها، خدمات عمومی، تاسیسات، نقلیه