رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت دانشجوئی فرهنگی

معاونت دانشجویی یکی از معاونت های دانشکده بهداشت است که وظیفه کلی آن ساماندهی و ارتقای فعالیت های دانشجویی در دانشکده است و هدایت امور مربوط به این فعالیت ها را در قالب وظایف زیر عهده دار می باشد:

انجام امور مربوط به وظیفه عمومی دانشجویان ، نقل و انتقالات

ارائه مطلوب خدمات رفاهی مورد نیاز دانشجویان در محدوده امکانات ، ضوابط و مقررات

برقراری جلسات بحث و تبادل نظر بین اساتید و دانشجویان

انجام امورات مربوط به ارائه کمک های مالی به دانشجویان متقاضی طبق ضوابط مصوب

 ...

واحدهای تابعه این معاونت در دانشکده بهداشت شامل  امور دانشجویی،  مرکزمشاوره و راهنمایی می باشد.