رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع پايان‌نامه کارشناسی ارشد (MSc) در رشته مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست (HSE) سرکار خانم مینا جانقربان

      مینا جانقربان یکشنبه 15 بهمن 1402 از پایان نامه خود  با عنوان" بررسی تاثیرات استرس اکسیداتیو و پاتولوژیک بافت بیضه رت های نر نژاد ویستار در مواجهه با فیوم های جوشکاری تولید شده در پایلوت آزمایشگاهی " به راهنمایی دکتر سارا کریمی زوردگانی و مشاوره  اساتید دکتر مسعود ریسمانچیان و دکتر عادل محمدعلی پور و دکتر محمد هاشم نیا در دفتر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دفاع نمودند.

 

چکیده

مقدمه: جوشکاری یک فرآیند صنعتی گسترده بوده که فیوم های حاصل از آن  حاوی فلزات سنگین مختلف می باشد. بررسی اثرات نامطلوب این فیوم ها بر سلامتی به منظور محافظت از کارگران مورد مواجهه، حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه اجرای فرآیند جوشکاری در یک محفظه طراحی شده و بررسی اثرات استرس اکسیداتیو و آسیب پاتولوژیک بر بافت بیضه رت های نر نژاد ویستار بود.

مواد و روش‌ها:  چهارده رت نر نژاد ویستار با 8 هفته سن و وزن 220-180 گرم، از لانه حیوانات دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خریداری شد. رت ها بصورت تصادفی به دو گروه هفت تایی کنترل و آزمایش تقسیم بندی شدند. عملیات جوشکاری توسط یک اپراتور ماهر و بصورت دستی در یک محفظه جوشکاری طراحی شده در زیر هود انجام شد. این فرایند 8 روز متوالی و روزانه به مدت 30 دقیقه صورت پذیرفت. فیوم های مولد توسط یک لوله رابط به محفظه مواجهه منتقل شدند. برای نمونه برداری از فیلترهای استر سلولزی مختلط با قطر 25 میلی متر استفاده شد و این فیلترها قبل و بعد از نمونه برداری وزن سنجی شده و جهت آنالیز ترکیبات به آزمایشگاه فرستاده شدند. رت های گروه آزمایش روزانه بصورت میانگین با غلظت 48 /44 میلی گرم بر متر مکعب فیوم مواجهه یافته در حالی که گروه شاهد در شرایط فیزیکی یکسان و بدون مواجهه با فیوم بودند. نهایتا، یک روز پس از پایان آزمایش، رت های هر دو گروه با گاز کربن دی اکسید قربانی شده و پس از تشریح، بافت های بیضه جدا و جهت آنالیز اثرات استرس اکسیداتیو و پاتولوژیک مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ‎ها:ترکیب شناسایی شده فیوم های جوشکاری حاوی فلزات سنگین آهن، مس، آلومینیوم، سرب و کروم بود. در بین این فلزات، آهن بالاترین غلظت میانگین را با 12/06 میلی گرم بر متر مکعب و مس گمترین غلظت میانگین را با  019 /0 میلی‌گرم بر متر مکعب داشت. همچنین اکثر ذرات تولید شده در محدوده اندازه میکرون (25 /0 تا 5 /0 میکرومتر) مشاهده شدند. یافته ها نشان داد که مواجهه روزانه با فیوم های جوشکاری با کاهش معنی دار میانگین فعالیت آنزیم های استرس اکسیداتیو (گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز) در بافت بیضه رت های گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل همراه است . بررسی بافت بیضه گروه آزمایش نیز برخلاف گروه کنترل، نمایشگر بروز آسیب بافت بیضه نظیر ایجاد تغییرات در لوله ‌ها، اپیتلیوم ژرمینال و رگ ‌های خونی بود.. 

نتیجه‎ گیری:مواجهه با فیوم های جوشکاری سبب کاهش میانگین فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و ایجاد استرس اکسیداتیو گشته و می تواند منجر به بروز اختلالات تولید مثلی در مردان و آسیب به بافت بیضه شود.

کلیدواژه‏ ها: فیوم جوشکاری، فلزات سنگین، استرس اکسیداتیو، بافت بیضه، اثرات پاتولوژیک