رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع پايان نامه کارشناسي ارشد (MSc) در رشته مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست (HSE) جناب آقای رسول قوی پنجه

رسول قوی پنجه روز شنبه 14 بهمن 1402 از پایان نامه خود  با عنوان" بررسی ارتباط صدا ، ارتعاش و روشنایی با خستگی مزمن  و استرس شغلی راهبران مترو " به راهنمایی دکتر فرهاد فروهرمجد و مشاوره  دکتر سیامک پور عبدیان در دفتر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دفاع نمودند.

 

چکیده

زمینه و اهداف: فضای مترو به عنوان یک فضای مهم حمل و نقل زیرزمینی، پرکاربردترین فضا است و به طور مستقیم بر آسایش افراد و کارکنان و رانندگان مترو تأثیر می گذارد. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی ارتباط صدا ، ارتعاش و روشنایی با خستگی مزمن  و استرس شغلی بین دوگروه  راهبران متروومتصدیان فروش بلیط در مترو می باشد.

مواد و روش‌ها: جامعه آماری شامل دوگروه 30 نفره مختلف بود که بطور تصادفی انتخاب شدند. گروه اول : تمامی راهبران مترو که  با خستگی و استرس شغلی ارتباط کامل دارند  و گروه دیگرکارکنان باجه بلیط فروش مترو.روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss انجام شد.

یافته‌ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تراز فشار صوت در کابین راهبری مترو و در اتاق بلیط فروشی از حد استاندارد پایین تر می باشد و میزان ارتعاش در کابین راهبری مترو از حد استاندارد بیشتر است. همچنین میزان روشنایی در کابین راهبری مترو 15 لوکس و در اتاق بلیط فروشی 320 لوکس بوده است. بین میانگین نمره استرس شغلی و خستگی مزمن در راهبران مواجهه با صدا، ارتعاش و روشنایی با کارکنان بدون مواجهه با صدا، ارتعاش و روشنایی تفاوت معنی داری وجود دارد.

نتیجه‌گیری: میزان استرس شغلی و خستگی مزمن در راهبران مترو با توجه به  اینکه در معرض اثرات عوامل فیزیکی هستند، بیشتر است. اما با توجه به مطالعات کمی که بروی تاثیرات این عوامل فیزیکی بروی خستگی مزمن و استرس شغلی بطور مستقیم انجام شده کم می باشد نیاز به انجام مطالعات بیشتری می باشد.

کلیدواژه‌ها: صدا، استرس شغلی، راهبران مترو، متصدیان فروش بلیط