رفتن به محتوای اصلی
x

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

  • دانشکده های بهداشت و تغذیه
  • واحد برگزارکننده مزایده: دانشکده های بهداشت و تغذیه
  • موضوع مزایده: مزایده فروش اموال اسقاط و مازاد شامل تجهیزات اداری، آزمایشگاهی و رایانه ای
  • مبلغ تضمین شرکت در مزایده: ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
  • نوع تضمین شرکت در مزایده: فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی
  • تاریخ توزیع اسناد مزایده: از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/٧ لغایت روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

 

محل توزیع اسناد مزایده 

1- اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت، طبقه دوم، واحد حسابداری، آقای رضایی

  • آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده به صورت حضوری: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
  • زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده: روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ راس ساعت ۱۰ صبح در واحد حسابداری دانشکده بهداشت