رفتن به محتوای اصلی
x

دفترچه تلفن دانشکده

 

حوزه ریاست

نام واحد

نام خانوادگی

تلفن

ریاست دانشکده دکتر مصطفوی 3200
مسئول دفتر دانشکده آقای محمدیان 3200
معاون آموزشی دکتر شهنازی 3201
معاون مالی اداری آقای علوی 3295
معاون تحقیقات و فن آوری دکتر ابراهیمی 3280
معاون دانشجوئی فرهنگی دکتر زمانی  3292
امور عمومی مهندس حیدری 3205
روابط عمومی مهندس فلاحتی 3206
دفتر ارتباط با صنعت دکتر ریسمانچیان 36687320

 

گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  

نام واحد

نام خانوادگی

تلفن

مدیر گروه

دکترعمید مظاهری

3241

دفتر گروه

خانم بهرامیان

3241

عضو گروه

دکتر  زمانی

3292

عضو گروه

دکتر اسلامی

3242

عضو گروه

دکتر عمیدی مظاهری

3204

عضو گروه

دکتر شهنازی

3243

عضو گروه

دکتر مصطفوی

3244

عضو گروه

دکتر پیرزاده

3340

عضو گروه

دکتر رحیمی

3239

عضو گروه

دکتر فتحیان

3247

کارشناس گروه

خانم ها قهرمان و مولوی

3245

کارشناس گروه

خانم اسماعیلی

3246

کارشناس گروه

دکتر احمدی

3229

آبدار خانه

آقای پرویزی

3229

 

 

گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

نام واحد

نام خانوادگی

تلفن

مدیر گروه

دکتر طراحی

3248

مسئول دفتر گروه

خانم کاج آبادی

3232

عضو  گروه

دکتر نصیربان

3161

عضو  گروه

دکتر حسینی

3293

عضو  گروه

دکتر مرآثی

3252

عضو  گروه

دکتر فیضی

3250

عضو  گروه

 

3254

عضو گروه

مهندس رجالی

3255

عضو  گروه

دکتر منصوریان

3256

عضوه گروه

 

3202

عضو گروه

دکتر ایزدی

3294

عضو  گروه

دکتر حیدری

3257

کارشناس گروه

خانم حسینی

3293

کارشناس گروه

خانم تیرانی

3235

آبدارخانه

آقای دانش فزون

3253

 

 

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

نام واحد

نام خانوادگی

تلفن

مدیر گروه

دکتر دهقان

3258

دفتر گروه

خانم طاووسی

3259

عضو  گروه

دکتر حبیبی

3260

عضو گروه

دکتر پورعبدیان

3261

عضو  گروه

دکتر ریسمانچیان

3263

عضو گروه

دکتر دهقان

3264

عضو گروه

دکتر فروهرمجد

3265

عضوه گروه

دکترکریمی

3267

عضو گروه

دکتر شاکریان

3266

کارشناس گروه

مهندس غلامیان

3270

کارشناس گروه

مهندس زین الدینی

3233

کارشناس گروه

مهندس ایزدی

3271

کارشناس گروه

مهندس زرین

3262

آزمایشگاه عوامل شیمیایی

مهندس حیدری

3268

آزمایشگاه تحقیقاتی

دکتر ریسمانچیان

3269

آزمایشگاه ارگونومی

مهندس زرین

3337

آزمایشگاه عوامل شیمیایی

مهندس حیدری

3268

آزمایشگاه تنشهای حرارتی

مهندس ایزدی

3234

آزمایشگاه تهویه  صنعتی

دکتر ریسمانچیان

3335

آزمایشگاه آنالیز صدا و پرتو

دکتر  فروهرمجد

3345

آزمایشگاه ایمنی

مهندس سبزه علی

3343

آبدارخانه

آقای شریفی

3273

 

 

گروه مهندسی بهداشت محیط

نام واحد

نام خانوادگی

تلفن

مدیر گروه 

دکترامین

3274

دفتر گروه

خانم صفری

3274

عضو  گروه

دکتر بینا

3275

عضو  گروه

دکتر امین

3276

عضو گروه

دکترموحدیان

3284

عضو گروه

دکتر نیک آئین

3278

عضو  گروه

دکتر حاجی زاده

3279

عضو  گروه

دکتر ابراهیمی

3280

عضو  گروه

دکترپورزمانی

3281

عضو  گروه

دکتر فاتحی زاده

3277

عضو  گروه

دکتر  نافذ

3347

عضو  گروه

دکتر طاهری

3296

عضو گروه

دکتر محمدی

3237

عضو گروه

دکتر ابراهیم پور

3226

کارشناس گروه

مهندس فرخ زاده

3282

کارشناس گروه

مهندس فلاحتی

3206

کارشناس گروه

مهندس طیری

3283

آزمایشگاه آماده سازی و آنالیز

دکتر ابراهیمی

3291

آزمایشگاه هیدرولیک

دکتر امین

-

آزمایشگاه شیمی محیط

مهندس وحید

3286

آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط

مهندس حاتم زاده

3287

آزمایشگاه کنترل آلودگی هوا

مهندس فرخ زاده،

3291

آزمایشگاه پایلوت

مهندس معتمدی

3288

آزمایشگاه سم شناسی

خانم مهندس رفیعی

3285

آزمایشگاه زباله

دکتر طیری

3283

آبداخانه

قاسمی

3289

 

 

معاونت اداری مالی

نام واحد

نام خانوادگی

تلفن

معاون مالی اداری

آقای علوی

3254

مسئول حسابداری

خانم عمو آقایی

3213

حسابداری- حقوق و مزایا- امین اموال

باقری  - رضایی

3212

کارپردازی

آقای شاهمرادی

3163

دفتر انبار

آقای نصیری

3217

انباردار

آقای نصیری

3221

مسئول کارگزینی

آقای مومنی

3214

سایت کامپیوتر(بال شمالی)

مهندس مانیان

3230

سایت کامپیوتر(بال جنوبی)

آقایان رهروی و کارخیران

3220

مسئول حراست و قرض الحسنه

آقای قمی نژاد

3210

مسئول دبیرخانه و بیمه تکمیلی

آقای سبز علی

3219

 

 

معاونت آموزشی

نام واحد

نام خانوادگی

تلفن

معاون آموزشی دکترشهنازی 3201
رئیس اداره آموزش خانم بدل زاده 3218
آموزش تحصیلات تکمیلی   3207
کارشناسان آموزش آقایان قادری- میناییان 3208

 

معاونت پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی

نام واحد

نام خانوادگی

تلفن

معاون پژوهشی و دانشجویی دکتر ابراهیمی 3280
کارشناسان پژوهشی  خانم مریم عسگری 3209
مسئول کتابخانه زهرا جوانی 3215
کتابخانه خانم رقیه مرادی 3215
علم سنجی خانم زهرا جوانی 3290
 دفتر مجله تحقیقات نظام سلامت   خانم حاج صالحی 3203
کارشناس امور دانشجویی خانم عسگری 3210

امور عمومی

نام واحد

نام خانوادگی

تلفن

رئیس امور عمومی

مهندس حیدری

3205

واحد نقلیه

 آقای فرصادمهر

3222

نگهبانی بال شمالی

حاج بابایی،آقاخانی ، کشانی

3115

نگهبانی بال جنوبی

میرزائی،محرابی،ابن علی

3116

تاسیسات مرکزی

آقایان سلیمانی-باقری و...

3147

تأسیسات دانشکده

آقای گودرزی

3211

زیراکس و تایپ

خانم جهان صفت

3216

سالن اجتماعات

مهندس فلاحتی

3224

آبدارخانه ریاست

 آقای بابایی

3222

 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی و سایر

نام واحد

تلفن

مشاوره دانشجویی

3225

بسیج دانشجویی

-

دانشجویان دکتری  بهداشت محیط

3242

دانشجویان دکتری آموزش بهداشت

(ب)3228 (خ)3229

دانشجویان دکتری آمار حیاتی

3249

دانشجویان کارشناسی ارشد حرفه ای

(ب) 3288

دفتر دانشجویان خارجی

3334

 

مرکز تحقیقات محیط زیست

نام واحد

نام ونام خانوادگی

تلفن

فاکس

رئیس مرکز  

دکترامین

3240

6695849

کارشناس مرکز

 خانم دکتر شرفی

آقای دکتر سعیدی

اقای دکتر فدایی

3240

6695849

آزمایشگاه معتمد محیط زیست

دکتر فاتحی زاده

خانم همامی

3234

 

آزمایشگاه رفرانس

دکتر شوشتری مهندس داودی

3223

 

 

 

 

تلفنهای ضروری

نام واحد

نام خانوادگی

تلفن

بانک رفاه - 3968
تاکسی تلفنی - 3090
دفتر مشاوره دانشکده خانم طیاری 3225
قرض الحسنه جوان خانم کریمیان 8015
قرض الحسنه دانشگاه آقایان نورشرق و منصوری 3975

 

  • وب سایت دانشکده :                  www.hlth.mui.ac.ir
  • شماره تلفن مستقیم دانشکده :   03136688628
  • فاکس:                                      03136682509
  • اردیبهشت 1400
  • فایل دفترچه تلفن دانشکده