رفتن به محتوای اصلی
x

امتحانات دروس فارسی عمومی و زبان مقدماتی زبان عمومی بصورت الکترونیک حضوری برای دانشجویان ورودی ماقبل 1400 و الکترونیک مجازی برای دانشجویان ورودی 1400 بصورت همزمان با توجه به لیست پیوست اجرا می گردد.

 عمومی ما قبل1400

 برنامه امتحانات 21.10.1400

دانشجویان غیرمرتبط