رفتن به محتوای اصلی
x

تذکر:

به تقاضای وام دانشجویانی که وام قرض الحسنه معوقه دارند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 ارائه تعهد محضری برای دانشجویانی که قبلاً تعهد نسپرده اند الزامی است .

 دانشجویان شاغل ، بورسیه و پردیس و Ph.D مجاز به تکمیل فرم نمی باشند.