رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه توجیهی طبق تاریخ ها و ساعات ذیل از طریق لینک های زیر برگزار میگردد:

بهداشت محیط : دوشنبه 1400/7/19 ساعت 10-12

http://eclass.mui.ac.ir/b/fac-q88-ji1-pcp

بهداشت حرفه ای : دوشنبه 1400/7/19 ساعت 10-12

http://eclass.mui.ac.ir/b/fac-rzg-bq2-gdz

بهداشت عمومی : چهارشنبه 1400/7/21 ساعت 11-13

http://eclass.mui.ac.ir/b/fac-hye-x3s-kke