رفتن به محتوای اصلی
x
قابل توجه دانشجویان عزیز ترمها ی آخر  

با توجه به سیستمی شدن نحوه تسویه حساب دانشجویان در دانشگاه و دانشکده ،

لطفا قبل از اعزام به کار آموزی در عرصه ضمن تخلیه کامل وسایل و کتب

 موجود در کمد  دانشجویی ،کلید آن را تحویل امور دانشجویی فرهنگی دانشکده

 مستقر در ضلع جنوبی –طبقه دوم نمایید.

از حسن همکاری شما تشکر مینمایم.

در غیر این صورت مسئولیت وسایل داخل کمد به عهده دانشکده نمیباشد

                                              امور دانشجویی فرهنگی دانشکده

                                                      اسفند ۹۹