رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع پايان‌نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت سرکار خانم ​​​​​​​مهدیه السادات خوش نظر

 مهدیه السادات خوش نظر دوشنبه 23 بهمن 1402 از پایان نامه خود  با عنوان" بررسی تأثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان میانسال شهر اصفهان" به راهنمایی دکتر حسین شهنازی و مشاوره  دکتر محمد جواد طراحی در دفتر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دفاع نمودند.

 

چکیده

مقدمه: سرطان دهانه رحم به عنوان یکی از شایع ترین سرطان های زنان در جهان و عامل مرگ و میر تعداد کثیری از افراد شناخته می شود. اکثر موارد بروز و مرگ و میر این بیماری در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد. غربالگری پاپ اسمیر، روش مناسب جهت تشخیص زودهنگام ضایعات پیش بدخیمی می باشد که درکاهش موارد بروز و مرگ و میر ناشی از سرطان دهانه رحم بسیار حائز اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان میانسال شهر اصفهان صورت گرفت. 

مواد و روش‌ها: این مطالعه یک پژوهش مداخله ای از نوع  نیمه تجربی می باشد که در سال 1401 بر روي  زنان میانسال 49-45 ساله تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان انجام گردید. در این مطالعه 240 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. یک مداخله آموزشی تحت وب مبتنی بر سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی، در پنج جلسه آموزشی، با استفاده از بستر بیگ بلو باتن، برای گروه مداخله برگزار گردید. هر دو گروه، قبل، بلافاصله پس از مداخله و نیز دو ماه پس از آن، با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss-26 و آزمون های آماری مناسب مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.

یافته‎ ها: قبل از مداخله تفاوت معناداری از لحاظ ویژگی های دموگرافیک، آگاهی و سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی بین گروه مداخله و کنترل وجود نداشت. بعد از مداخله در گروه مداخله میانگین نمره آگاهی، حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده و راهنمای عمل داخلی نسبت به قبل از مداخله افزایش و میانگین نمره موانع درک شده کاهش یافت (p<0/001)؛ اما میانگین نمره راهنمای عمل خارجی تغییر معناداری نداشت (p=0/16 ). دو ماه بعد از مداخله 32 نفر (22 /26 درصد) در گروه مداخله و 2 نفر (68 /1 درصد) در گروه کنترل تست پاپ اسمیر را انجام دادند. بنابراین دو ماه پس از مداخله، میزان انجام این تست در گروه مداخله به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود (p<0/001).

نتیجه ‎گیری: مداخله آموزشی تحت وب براساس الگوی اعتقاد بهداشتی با استفاده از استراتژی های مختلف نظیر پرسش و پاسخ، ارائه اینفوگرافیک، سخنرانی، بارش افکار، نمایش ویدیو و تصاویر آموزشی متعدد می تواند یک راهکار مؤثر برای افزایش آگاهی و متغیرهای شناختی  زنان و انجام آزمایش پاپ اسمیر باشد.