رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع پايان‌نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت سرکار خانم نفیسه تمدن پور

نفیسه تمدن پور دوشنبه 23 بهمن 1402 از پایان نامه خود  با عنوان" بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری اعتقاد بهداشتی  بر فعالیت بدنی  و دریافت های تغذیه ای  بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی" به راهنمایی دکتر آسیه پیرزاده و مشاوره  دکتر دکتر پریوش شکرچی زاده و دکتر منصور سیاوش در دفتر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دفاع نمودند.

 

چکیده

مقدمه: کبدچرب غیرالکلی شایع ترین بیماری مزمن کبدی است که با سایر بیماری های متابولیک در ارتباط است.اصلاح سبک زندگی اولین خط درمان کبد چرب محسوب می شود لذا آموزش به منظور اصلاح سبک زندگی حائز اهمیت خواهد بود. این مطالعه تاثیر استفاده از تئوری اعتقاد بهداشتی و آموزش الکترونیک را بر تغذیه و فعالیت بدنی بیماران کبدچرب غیرالکلی مورد بررسی قرار داده است.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر کارآزمایی بالینی بود که بر روی 80 بیمار مبتلا به کبدچرب غیرالکلی مرکز صدیقه طاهره شهر اصفهان انجام شد. بیماران به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله به مدت هشت هفته آموزش الکترونیک تغذیه و فعالیت بدنی را طبق مدل اعتقاد بهداشتی دریافت کردند. محتوای آموزشی از  طریق شبکه اجتماعی واتساپ، اپلیکیشن و کتاب الکترونیک در اختیار بیماران قرار گرفت. داده ها قبل و بلافاصله پس از مطالعه با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه سازه مدل اعتقاد بهداشتی ، پرسشنامه سنجش فعالیت بدنی (IPAQ) و ثبت سه روزه خوراک جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد آنالیز قرار گرفت.

یافته ها:پس از هشت هفته مداخله آموزشی، میانگین نمرات سازه های مدل اعتقاد بهداشتی(حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده و خودکارآمدی)، میانگین کربوهیدرات دریافتی و آنزیم های کبدی در گروه مداخله بهبود معنا داری یافت(05 /0>p). همچنین میزان چربی و انرژی دریافتی، وزن و موانع درک شده در گروه مداخله  کاهش یافت اگرچه معنی دار نبود(05 /0<p) پس از مداخله تفاوت معناداری در میانگین نمرات حساسیت درک شده، منافع درک شده و خودکارآمدی و کربوهیدرات دریافتی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل مشاهده شد(05 /0>p).

نتیجه گیری:نتایج مطالعه حاضر نشان داده است آموزش الکترونیک براساس مدل اعتقاد بهداشتی در بهبود بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی موثر بوده است و موجب کاهش آنزیم های کبدی و مصرف کربوهیدرات در بیماران شده است. همچنین تهدید درک شده، منافع درک شده و خودکارآمدی در بیماران براساس این روش افزایش یافته است.

کلیدواژه ها: آموزش،فعالیت بدنی،تغذیه،کبدچرب غیرالکلی