رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع پايان‌نامه کارشناسي ارشد آموزش جامعه نگر (گرایش آموزش سلامت) سر کار خانم مرضیه نوروزی

      مرضیه نوروزی مصیر روز چهارشنبه 18 بهمن 1402 از پایان نامه خود  با عنوان" بررسی عوامل مرتبط بارفتارهای حفاظتی دربرابر COVID-19 در پرسنل معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری براساس مدل فرایند توسعه یافته موازی در سال 1400" به راهنمایی دکتر مجید رحیمی و مشاوره  دکتر محمد جواد طراحی و دکتر زهره فتحیان دستگردی در دفتر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دفاع نمودند.

 

چکیده:

مقدمه: رفتارهای پیشگیرانه در برابر COVID-19 مهم بوده و طراحی پیام‌هایی که حس خطر را به وجود می‌آورند، برای ایجاد این رفتارها ضروری است. یکی از مدل­های پرکاربرد برای طراحی پیام‌های خطر، EPPM است. مطالعه حاضر باهدف بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای حفاظتی در برابر COVID-19 در پرسنل معاونت بهداشتی بر اساس EPPM انجام شد.

 روش اجرا: در این مطالعه مقطعی، 699 پرسنل معاونت بهداشتی استان چهارمحال و بختیاری با روش سرشماری وارد مطالعه شدند. داده‌ها به‌صورت آنلاین با استفاده از پرسشنامه‌های معتبر شامل سؤالات دموگرافیک و سابقه ابتلا به COVID-19 و پرسشنامه سازه‌های EPPM در مورد درک افراد از COVID-19 و رفتارهای پیشگیرانه در برابر آن جمع‌آوری شد. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS24 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.

نتایج:نتایج مطالعه نشان دادکه بين رفتارهاى حفاظتى با سازه‌های شدت درک شده (0/001>r-0/542 ،p )، حساسیت درک شده ( 0/001>r-0/260 ،p )، خود کارآمدی(0/001>r-0/594 ،p )، کارآمدی پاسخ (0/001> r-0/522 ،p ) و کنترل خطر (0/001> r-0/501 ،p ) همبستگی مثبت و معنی‌دار و بین رفتارهای حفاظتی با کنترل ترس ( 0/001>r-0/329 ،p ) همبستگى منفى و معنادارى وجود داشت. نتایج رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که این 6 سازه 8 /49 درصد از رفتارهای حفاظتی در برابر COVID-19 را تبیین می‌کردند که در این بین نقش سازه شدت درک شده قوی‌تر از سایر سازه‌ها بود.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که بين رفتارهاى حفاظتى با سازه‌های شدت درک شده، حساسیت درک شده، خودکارآمدی، کارآمدی پاسخ، کنترل خطر و کنترل ترس همبستگى وجود دارد. لذا پیشنهاد می‌شود از نتایج این پژوهش در تدوین برنامه‌های آموزش به‌منظور بهبود رفتارهای محافظتی در ادارات پرتردد استفاده شود و با تأکید بر یافته‌های پژوهش حاضر، آموزش‌های لازم درباره پیشگیری از بیماری COVID-19 در محل کار ارائه گردد.