رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع پايان‌نامه کارشناسی ارشد آموزش اپیدمیولوژی سرکار خانم زهرا براتی

     زهرا براتی چهارشنبه 11 بهمن 1402 از پایان نامه خود  با عنوان" بررسی عوامل مرتبط با شیوع تب مالت بین احشام تحت مراقبت و پرورش در گاوداری های صنعتی استان اصفهان در سال 1400" به راهنمایی دکتر شاهرخ ایزدی و مشاوره  دکتر آوات فیضی در دفتر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دفاع نمودند.

چكيده:

مقدمه: تب مالت به عنوان یک بیماری مشترک بین انسان و دام است که بهترین راه برای کنترل بروسلوز در انسان، کنترل آن در حیوانات اهلی است. هدف اصلی این مطالعه تعیین عوامل خطر مرتبط با شیوع بروسلوز در گاوداری های صنعتی استان اصفهان بود.

مواد و روش ها: یک مطالعه مورد-شاهدی شامل 32 گاوداری با سابقه تب مالت در 12 ماه گذشته (به عنوان گاوداری گروه مورد)، با 38 گاوداری بدون سابقه تب مالت در همان دوره زمانی (به عنوان گاوداری گروه شاهد)، از نظر رعایت مقررات بهداشتی و بهداشتی گاوداری مقایسه شد. این پژوهش با همکاری سازمان دامپزشکی استان اصفهان در سال 1400 انجام شد. در این مطالعه از یک چک لیست چهار صفحه ای حاوی 50 سوال استفاده شد چک لیست مذکور با نظارت و همکاری کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان اصفهان طراحی گردیده و به تایید کارشناسان اداره مذکور رسید. علاوه بر داده هایی که از طریق چک لیست جمع آوری شد، داده های مربوط به نتایج آزمایشات رزبنگال و آزمایشات میکروب شناسی و تایپینگ نمونه های آزمایشگاهی گاوداری های دارای دام راکتور از بانک داده های اداره دامپزشکی استخراج شدند. در مرحله بعد، چک لیست های تکمیل شده وارد بانک اطلاعاتی رایانه شده و با کمک نرم افزار آماری Stata (نسخه 14) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 

 

یافته‌ها: همه گاوداری های بازدید شده در این مطالعه، از نوع گاوداری صنعتی دو منظوره (گوشت و شیر) بودند. تجزیه و تحلیل یافته‌های مطالعه با استفاده از رگرسیون لجستیک چند گانه، نشان داد که اقداماتی مانند شستشوی روزانه آبخوری‌ها(OR=0.20; 95% CI: 0.04 – 0.89)، تراکم ازدحام گاوها (OR = 0.14; 95% CI: 0.03 – 0.75)، فاصله از گاوداری آلوده بعدی ​​(OR = 4.02; 95% CI: 1.09 – 14.84) و نزدیکی به مزارع گوسفند (OR = 8.43; 95% CI: 1.66 – 42.70) مهمترین متغیرهای مرتبط با گسترش بیماری بودند. اگرچه در بیشتر مزارع گروه مورد (17 از32 گاوداری) اجرای برنامه واکسیناسیون همزمان و یا بعد از وقوع اولین موارد بروسلوز انجام شده بود، با این حال از نظر تعداد دفعات اجرای برنامه واکسیناسیون بین گاوداری های مورد و شاهد تفاوتی وجود نداشت (P = 0.645).

نتیجه گیری: در این تحقیق مشخص شد که اقدامات ساده ای مانند شستن روزانه آبخوری ها و تمیز کردن وسایل شیردوشی با آب و محلول کلر پس از هر بار استفاده در پیشگیری از انتقال بیماری در گاوداری ها تاثیر بسزایی دارد. علاوه بر اینها مشخص شد که جداسازی و فاصله گذاری بین گاوداری ها و مزارع گوسفند از دیگر اقداماتی است که در کاهش ریسک موثر است.

کلیدواژگان: تب مالت، گاو، عوامل خطر، پیشگیری، واکسیناسیون