رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع پايان‌نامه کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر سرکار خانم آمنه باصری آرانی

     آمنه باصری آرانی چهارشنبه 18 بهمن 1402 از پایان نامه خود  با عنوان" بررسی ارتباط نگرش پرستاران در مورد سالمندی با اعمال تبعیض سنی در مراقبت از سالمندان بستری در بیمارستان های شهر کاشان در سال 1401 " به راهنمایی دکتر مجید رحیمی و مشاوره  دکتر محمد جواد طراحی در دفتر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دفاع نمودند.

چکیده

مقدمه: تا سال 2030، از هر 6 نفر در جهان یک نفر 60 سال یا بیشتر خواهد بود و پیش بینی می شود تا سال 2050، جمعیت این گروه سنی تقریبا 1 /2 میلیارد نفر برسد. برخی از عوامل مانند داشتن انگیزه و سلامتی از پیامدهای ناشی از تبعیضات سنی می کاهند. روابط متفاوتی بین ادراکات سالمندی و پیامدهای منفی سلامتی وجود دارد که افراد مسن‌ را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سن گرایی می تواند با تعصب منجر به حاشیه راندن و تبعیض سالمندان در بازار کار و همچنین در خدمات بهداشتی و اجتماعی شود و نگرش سنی در بین پرستاران و مراقبین سلامت منجر به نامطلوب شدن خدمات می شود. در کاشان در خصوص تحلیل عاملی مطالعه ای انجام شد که سه عامل احترام به سالمندان را در مراقبت های پرستاری شناسایی کردند.

روش اجرا: این مطالعه یک پژوهش توصیفی- تحلیلی است که بر روي 600 پرستار شاغل در بیمارستان هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد. تمامی پرستاران بیمارستانهای شهید بهشتی و نقوی سرشماری شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای مشتمل بر بخش کلی اطلاعات دموگرافیک  ودو پرسشنامه سنجش نگرش در مورد سالمندی (‌کوگان، Cogan) و سنجش اعمال تبعیض امیز با سالمندان می باشد. برای تحلیل نتایج از آمارهای توصیفی (فراوانی، میانگین) و آزمون های آماری استنباطی کای دو، تی مستقل و تحلیل واریانس ضریب همبستگی پیرسون یا اسپیرمن و با نرم افزار SPSS نسخه 25 استفاده شد. سطح معنی داری در این تحقیق 05 /0 در نظر گرفته شد.

یافته ها: نتایج نشان میدهد که در از نظر آماری تفاوت معنی داری در نمره نگرش پرستاران درگروه‌های مختلف سنی و در دو جنس دیده نشد.  همچنین نتایج نشان می دهد که بین نمره نگرش و نمره اعمال تبعیض آمیز، در متغیرهای سن  ،جنس  و حضور سالمند در خانه، حالات مختلف استخدام (جز حالت استخدام قراردادی)همبستگی معکوس جوددارد. ولی با متغیرهای حالات مختلف زنده بودن والدین ،قومیت ،شهری یا روستایی بودن ارتباطی وجود ندارد.همچنین نشان می دهد بین میانگین نمره رضایت شغلی با اعمال تبعیض آمیز بر علیه سالمندان ارتباط معنادار وجود دارد ولی نوع استخدام  ومراقبت از سالمند مبتلا به کووید19 با اعمال تبعیض آمیز و حضور سالمند درخانه برعلیه سالمندان ارتباط معنادار وجود ندارد.همچنین نتایج نشان می دهد که به جز متغیر نوع استخدام، بقیه متغیرها شامل نمره نگرش(001 /0> Pv)، سن (013 /0> Pv) رضایت از شغل (036 /0> Pv  ) و مراقبت از سالمند مبتلا به کووید(021 /0> Pv ) پیش بینی کننده رفتارهای تبعیض آمیز پرستاران در مورد سالمندان می باشند.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه می توان گفت تبعیض رفتاری  بین گروه‌های سنی مختلف پرستاران مشاهده می‌شود، یعنی پرستاران به سالمندان در سنین مختلف با رفتاری متفاوت نگریسته و با آن‌ها برخورد می‌کنند. در ادامه مطالعه نشان می دهد که رضایت شعلی پرستاران با اعمال تبعیض آمیز بر علیه سالمندان ارتباط معنادار وجود دارد. در نهایت، حضور سالمند در خانه نیز اثری بر نگرش و تبعیض رفتاری پرستاران ندارد؛ به عبارت دیگر، پرستاران به همان اندازه با سالمندانی که در خانه خودشان زندگی می‌کنند و سالمندانی که در مراکز سالمندان مراقبت می‌شوند، برخورد می‌کنند و تبعیضی بین این دو گروه ندارند.

کلیدواژه: نگرش، پرستار، سالمند، تبعیض سنی، مراقبت از سالمند