رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت جناب آقای سید هادی موسوی نژاد

در تاریخ 20 شهریوی 1402 سید هادی موسوی نژاد از پایان نامه خود  با عنوان" بررسی تأثیر مداخله آموزشی اجتماع محور در میزان انجام تست فیت در بزرگسالان70-50 ساله شهر داران در سال 1401"به راهنمایی دکتر زهره فتحیان دستگردی و مشاوره دکتر محمدجواد طراحی دفاع نمودند.

چکیده فارسی:

عنوان:

بررسی تأثیر مداخله آموزشی اجتماع محور در میزان انجام تست فیت در بزرگسالان 70-50 ساله شهر داران در سال 1401

مقدمه: سرطان روده بزرگ سومین سرطان شایع در جهان است و در رده چهارم مرگ سرطان در دنیا قرار دارد. غربالگری سرطان کولورکتال موکدا توسط اکثر سازمانهای بهداشتی جهانی توصیه می کنند که افرادی که به طور متوسط در معرض خطر سرطان کولورکتال هستند در فواصل منظم بعد از ۵۰ سالگی مورد غربالگری قرار گیرند. ازبین روشهای غر بالگری سرطان روده بزرگ،تست فیت با توجه به حساسیت بالینی بیشتر، تشخیص آدنومهای بیشتر،  نمونه گیری آسان، قیمت ارزان تر، خواندن و تجزیه و تحلیل آسانتر، غیر تهاجمی بودن آن در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران بر سایر روشها ارجحیت دارد. هر چند آموزش و اطلاع رسانی در زمینه انجام تست فیت از سال 1389 آغاز شده است ولی آمار و ارقام نشان میدهد در ایران حدود 40-50 % جمعیت با توصیه انجام آزمایش به طور روتین در این برنامه مشارکت می کنند.هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مداخله آموزشی اجتماع محور بر میزان انجام تست فیت  در بزرگسالان ۵۰ تا ۷۰ ساله شهرداران در سال1401بود.

مواد و روشها: این مطالعه از نوع مداخله ای مبتنی بر اجتماع و در سه سطح فرد،خانواده و اجتماع و در چارچوب مدل PEN3، انجام شد.تعداد 388 نفر از زنان و مردان 70-50 ساله به نسبت مساوی از دو مرکز خدمات جامع سلامت شهر داران به صورت طبقه ای انتخاب  و برای آنها پرسشنامه محقق ساخته در دو نوبت قبل و بعد از مداخله و با فاصله سه ماه و به صورت الکترونیکی تکمیل شد. داده های کمی به صورت میانگین (انحراف معیار) و داده های کیفی به صورت تعداد (درصد) گزارش شد. و مقایسات بین گروهی با استفاده از آزمونی تی زوجی انجام شد.

یافته ها: میانگین سنی زنان 54.59  (انحراف معیار 126/5) و میانگین سنی مردان 53/82 ( انحراف معیار4/57) میباشد. میانگین نمرات آگاهی(P<0/001)،حساسیت درک شده (P<0/001)،و خودکارآمدی(P<0/001)، پس از مداخله افزایش معنی داری داشت ولی میانگین نمرات شدت درک شده و کارآمدی پاسخ  پس از مداخله معنی دار نبود.36/7 درصد افراد پس از مداخله تست فیت را انجام دادند که انجام رفتار در زنان، افراد متاهل و افراد با تحصیلات دانشگاهی بیشتر بود.

نتیجه گیری: یافته های این مطالعه بیانگر تأثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی با رویکرد اجتماع محوردر برنامه غربالگری سرطان کولورکتال بود. لازم است استراتژیهای مناسب برای مشارکت بیشتر مردان و افراد غیر متاهل مورد مطالعه قرار گیرد

کلیدواژه ها:آموزش مبتنی بر جامعه،تست فیت،بزرگسالان 70-50 ساله