رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه نگر در نظام سلامت سرکار خانم اعظم سلطانی

اعظم سلطانی  روز چهارشنبه28 تیر 1402 از پایان نامه خود با عنوان" بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر همتا بر نگرش و خود کارامدی دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر اصفهان در خصوص پرهیز از تماس با دود سیگار " به راهنمایی دکتر فاطمه محمدی و مشاوره دکتر اشرف کاظمی دفاع کردند.

چکیده

مقدمه و هدف:  مصرف سیگار یا مواجهه با دود دست دوم آن در نوجوانان می‌تواند پیامدهای زیان باری برای سلامت آنها به همراه دارد.در این میان افزایش خودکارآمدی و نگرش دانش‌آموزان در مورد مضرات مواجهه با دود سیگار از اهمیت بسیاری برخوردار است. با توجه به اینکه آموزش همتایان یکی از موثرترین روش‌های آموزشی در این رده سنی است، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر همتا بر نگرش و خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر در خصوص پرهیز از تماس با دود سیگار انجام شد.

مواد و روش ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی نیمه تجربی که از خرداد تا آبان ماه 1401 انجام شد، 70 نفر از دانش‌آموزان دختر مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت اصفهان به صورت نمونه‌گیری آسان وارد مطالعه شده و به طور تصادفی در دو گروه 35 نفره مداخله و کنترل تقسیم شدند. ابتدا 5 نفر از دانش آموزان به عنوان آموزش دهنده انتخاب شدند و در یک دوره ی آموزشی ترکیبی(حضوری و مجازی) شرکت کردند. این دانش آموزان طی یک دوره یک هفته (سه جلسه در یک هفته) آموزش حضوری و دوره یک ماه آموزش مجازی به سایر همکلاسی‌های خودآموزش دادند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه‌های سنجش نگرش و خودکارآمدی بود که قبل و بعد از مداخله و در زمانهای مشابه توسط هر دو گروه تکمیل شد.تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss 23 و آزمون‌های آزمون‌های تی مستقل و من ویتنی، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه (آنوا) ، آنالیز کوواریانس، کای اسکوئر ، آزمون تی زوجی و نیز همبستگی اسپیرمن انجام شد.

نتایج: در این مطالعه 70 دانش‌آموز دختر با میانگین±انحراف‌معیار سنی 16/73±0/65 شرکت کردند. نمره خودکارآمدی در گروه مداخله قبل و بعد از آموزش به ترتیب 58/39±8/69 و 61±8/66 بود که نشان داد به طور معناداری افزایش یافته‌است (0/004P=). در گروه کنترل نمره خودکارآمدی در زمان قبل و بعد به ترتیب برابر با 84/63 ±05/8 و 81/62±65/9 بود. این کاهش در گروه کنترل معنادار نبود (0/32P=). نمره نگرش در گروه مداخله قبل و بعد از مداخله آموزشی به ترتیب  78/11±18/32 و 91/37 ± 9/16 بود که به طور معناداری افزایش یافته است (0/010P=). این میزان در گروه کنترل قبل و بعد به ترتیب برابر با 85/81 ± 20/18 و 81/81±21/19 بود که کاهش یافته است (0/054P=).

نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد آموزش همتایان در افزایش خودکارآمدی و نگرش دانش آموزان نسبت به پرهیز از مواجهه با دود سیگار به میزان قابل توجهی تاثیر داشته است.

کلیدواژه‌ها: آموزش همتا، سیگار، خودکارآمدی، نگرش