رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیست(HSE) سرکارخانم فاطمه نقدی سده

روز چهارشنبه فاطمه نقدی سده دانشجوی رشته کارشناسی ارشد رشته مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیست(HSE) از پایان نامه خود با عنوان"مقایسه تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی و ادراکی استرس سرمایی در حالت های  لباس معمول و لباس عایق مورد نیاز در کارگران مشاغل صنفی خدمات خودرویی شهر اصفهان"با راهنمایی دکترحبیب اله دهقان و مشاوره زهره محبیان دفاع نمودند.

 

چکیده

مقدمه: مواجهه با سرما به عنوان یک خطر دائمی برای سلامتی انسان باعث ایجاد اثرات منفی بر سلامتی به دو صورت فیزیولوژیکی و روانشناختی می شود. این مطالعه با هدف مقایسه تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی و ادراکی استرس سرمایی در حالت های  لباس معمول و لباس عایق مورد نیاز در کارگران مشاغل صنفی خدمات خودرویی شهر اصفهان صورت گرفت.

روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی بر روی35 نفر از شاغلین صنفی خدمات خودرویی شهر اصفهان در زمستان سال 1398 انجام شد. روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده بود. فاکتورهای فیزیولوژیک شامل شاخص استرس و احساس سرمایی، دماي گوش (پرده صماخ)، دمای پوست، فشار خون سیستول و دیاستول، ضربان قلب مطابق با استاندارد ISO9886  و متغیرهاي محیطی قبل و بعد از پوشیدن لباس عایق اندازه گیری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss ورژن21 انجام شد.

یافته ها: میانگین شاخص خنک کنندگی باد(WCI) قبل و بعد از پوشیدن لباس به ترتیب 551/4 و 667/2 کیلو کالری بر مترمربع در ساعت بود و تغییرات معناداری داشت( p=0/002). شاخص احساس سرمایی نشان داد که هیچ یک از افراد بعد از پوشیدن لباس عایق شکایتی از سرمای محیط نداشتند. شاخص دمای معادل خنک کنندگی( ECT) قبل و بعد از پوشیدن لباس عایق از نظر آماری معنی دار بود (p=0/003 ). رابطه معنا داری برای شاخص استرین سرمایی (CSI)قبل و بعد از پوشیدن لباس عایق اثبات نشد (0/05˃P). پس از یک ساعت مواجهه با سرما میانگین دمای پیشانی و دمای دست قبل و بعد از پوشیدن لباس ارتباط معناداری نشان دادند (0/05˂P).

نتیجه گیری: کارگران مکانیک خودرو در اصفهان تحت استرین سرمایی هستند و اثر کاهشی لباس عایق بر استرین سرمایی موجود نشان می دهد که شاخص IREQ با توجه به پارامترهای محیطی،یک شاخص قوی در زمینه قضاوت درباره تنش سرمایی می باشد.

 

واژگان کلیدی: استرس سرمایی، شاخص فیزیولوژیک، شاخص IREQ، مکانیک خودرو