رفتن به محتوای اصلی
x

ارتقاء مرتبه به درجه استادی

  • دکتر حسین شهنازی عضو هیئت علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت از مرتبه دانشیاری به رتبه استادی ارتقاء یافتند.
  • این موفقیت را به ایشان ،اعضاء محترم و کارکنان گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت تبریک عرض نموده و توفیقات بیشتر را از درگاه ایزد منان برای ایشان مسئلت می نماییم