رفتن به محتوای اصلی
x

ارتقاء مرتبه به درجه استادی

دکتر مریم عمیدی مظاهری عضو هیئت علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت از مرتبه دانشیاری به رتبه استادی ارتقاء یافتند.

این موفقیت را به ایشان ،اعضاء محترم و کارکنان گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت تبریک عرض نموده و توفیقات بیشتر را از درگاه ایزد منان برای ایشان مسئلت می نماییم