رفتن به محتوای اصلی
x

ارتقاء مرتبه به درجه استادی

دکتر حبیب الله دهقان عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت از مرتبه دانشیاری به رتبه استادی ارتقاء یافتند.

این موفقیت را به ایشان ،اعضاء محترم و کارکنان گروه مهندسی بهداشت حرفه ای تبریک عرض نموده و توفیقات بیشتر را از درگاه ایزد منان برای ایشان مسئلت می نماییم