رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع مائده حبیبی دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی دانشکده بهداشت

جلسه دفاع کارشناسی ارشد آمار زیستی

مائده حبیبی دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی دانشکده بهداشت در روز یکشنبه 19دیماه1400 از پایان نامه خود با عنوان " کاربرد درخت تصمیم در بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی با افسردگی و اختلالات شبه­جسمی در دانشجویان ورودی سال 97 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان " با راهنمایی دکتر سید محسن حسینی ومشاوره دکتر کتایون ربیعی دفاع نمودند.

 

 

چکیده

سابقه و هدف: افسردگی و اختلالات شبه­جسمی از جمله اختلالات شایع در سال­های اخیر هستند. بررسی این اختلال­ها در بین دانشجویان از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا باعث کاهش دستاوردهای اجتماعی، شغلی و تحصیلی آن­ها در آینده می­شود. روش­های آماری به کار رفته در مطالعات مشابه غالبا به روش­های آماری کلاسیک محدود شده­اند. بنابراین لزوم استفاده از روش­های جدید آماری بیش از پیش احساس می­شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی با افسردگی و اختلالات شبه­جسمی با استفاده از الگوریتم­های آماری جدید در حوزه­ی داده­کاوی است.

مواد و روش­ها: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی بود که در آن نمونه مطالعه شامل 1243 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1397 بود. پرسشنامه­های استفاده شده در این مطالعه شامل  PHQ-9 (برای ارزیابی افسردگی)، PHQ-15 (برای ارزیابی اختلالات شبه­جسمی)، NEO-60 (برای ارزیابی صفات شخصیتی) و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک بود. برای مدل­سازی از سه الگوریتم معروف درختی در داده­کاوی (CART, CHAID و C5.0) استفاده شد. داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS Modeler نسخه 18 تجزیه و تحلیل شدند.

 یافته­ها: نتایج روش­های درختی نشان دادند در بین صفات شخصیتی عامل روان­رنجوری تاثیرگذارترین عامل بر روی ابتلا به افسردگی (4/87Average Rank=) و اختلالات شبه­جسمی (9/34Average Rank=) است. علاوه بر آن نشان داده شد که C5.0 در مقایسه با CHAID و CARTاز عملکرد بالاتری در پیشگویی افسردگی (100%Sensitivity=، 8/96 =specificity، 5/97Accuracy=) و اختلالات شبه­جسمی (100%Sensitivity=، 6/97 = specificity،9/97= Accuracy=) برخوردار است.

نتیجه گیری: الگوریتم­های درخت تصمیم از قابلیت خوبی در تشخیص برخی اختلالات روانی برخورداراند. همچنین روان­رنجوری مهمترین پیشگو در بین ویژگی­های شخصیتی برای پیش­بینی افسردگی و اختلالات شبه­جسمی بود. بنابراین می­توان با ایجاد بستر­های لازم برای آموزش مراقبت­های بهداشت روان به دانشجویان بالقوه آسیب­پذیر از بروز اینگونه اختلالات پیشگیری کرد.

واژه های کلیدی: داده­کاوی، درخت تصمیم، یادگیری ماشین، طبقه بندی، افسردگی، شبه­جسمی