رفتن به محتوای اصلی
x

حوزه معاونت اداری مالی

معاونت اداري و مالي دانشكده عهده دار وظايف مربوط به خدمات پشتيباني اعم از تهيه و توزيع ملزومات اداري، تجهيزات آزمايشگاهي، انجام امور پرسنلي نظير صدور احكام حقوقي ، مرخصي، ماموريت، صدور گواهي اشتغال به كار، تهيه و تنظيم آمار پرسنلي و تشكيلاتي و ساير امور مرتبط با پرسنل و پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل و عقد قرار داد با شركت هاي معتبر از طريق برگزاري مناقصه و نظارت بر حسن اجراي قراردادها، نظارت بر پروژه هاي عمراني، نظارت بر عملكرد واحدهاي تحت پوشش، هماهنگي با ساير واحدهاي دانشكده، بررسي تقاضاهاي دريافت شده و همچنين ساير اموري كه از طريق رياست محترم دانشكده ارجاع مي گردد، مي باشد و وظايف  فوق از طريق واحدهاي ذيل انجام مي گردد : امور عمومی، كارگزيني، دبيرخانه، حسابداري، کارپردازی، انبار،  اموال، واحد رایانه، حراست و روابط عمومی