previous next

جلسه دفاع آقای ارسلان قادری دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت وارتقاء سلامت

  تحت عنوان :«ارزشیابی مداخله آموزشی مبتنی بر وب و  مدل جامع پیش بینی رفتاردر بهبود

مصاحبه امتحان جامع دکترای تخصصی آمارزیستی

روزیکشنبه ۱بهمن ماه ۹۶مصاحبه امتحان جامع یک نفر از دانشجویان دکترای تخصصی آمار زیستی با حضور رئیس دانشکده ،نماینده معاون پژوهشی دانشگاه ، نماینده معاون آموزشی دانشگاه ، معاون آموزشی دانشکده واساتید

مصاحبه امتحان جامع دکترای تخصصی آموزش بهداشت وارتقاء سلامت

روزشنبه ۳۰دی ماه ۹۶مصاحبه امتحان جامع دونفر از دانشجویان دکترای تخصصی آموزش بهداشت وارتقاءسلامت با حضور نماینده معاون پژوهشی دانشگاه ، نماینده معاون آموزشی دانشگاه ،اساتید گروه ودونفر از

برگزاری جلسه مشترک بین مسئولین دانشکده های بهداشت و تغذیه

روز شنبه ۳۰دی ماه ۹۶ جلسه ای مشترک بین مسئولین دانشکده های بهداشت و تغذیهبرای  بررسی چگونگی برنامه ریزی و مسائل و مشکلات افتتاح بوفه دانشجویی مورد بحث و تبا

جلسه دفاع از پایان نامه خانم عظیمه مغزی نجف‌آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی

 تحت عنوان:« مدل‌سازی توام فضایی-زمانی آلاینده‌های NO و NO2 در شهر تهران در فاصله زمانی زمستان ۹۲ تا پا

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS