رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت خانم پروین قاسمی

جلسه دفاع کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

پروین قاسمی دانشجوی آموزش جامعه نگر در نظام سلامت دانشکده بهداشت گرایش باروری از پایان نامه خود با عنوان "بررسی تاثیربرنامه آموز شی با رویکرد همتا برآگاهی و نگرش و میزان تحت پوشش مراقبت پیش از بارداری در مراکزجامع سلامت روستایی در سال1399 " با راهنمایی خانم فریبا فهامی ومشاوره خانم فاطمه ترابی دفاع نمودند.

چکیده:

 سلامت مادران و نوزادان از شاخصهای مهم ارتقای سلامت می باشد که تعیین کننده وضعیت بهداشت و سلامت جامعه ونسل های بعدی است.یکی از راهکارهای مداخله ای پیشنهادی برای جلوگیری از خطرهای بالقوه حاملگی ، تقویت برنامه مراقبت پیش از بارداری واستفاده از استراتژی های جمعی و هماهنگی های درون بخشی و بین بخشی جهت آموزش جامعه در راستای اهداف برنامه سلامت مادران می باشد . یکی از روش های آموزش و یاد گیری فعال ،آموزش توسط گروه همتایان است.

روش ها:دراین مطالعه نیمه تجربی جامعه پژوهشی زنان همسردار40-15 ساله تحت پوشش خانه های بهداشت مراکز جامع سلامت روستایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند،بطور تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند.از روستای آزمون 14 زن تحت پوشش خانه بهداشت که معیارهای ورود به گروه همتا راداشتند انتخاب شدند و آموزشهای لازم به آنها داده شد.پرسشنامه های مرحله اول قبل از آموزش همتاها به زنان تکمیل شد سپس توسط هریک از زنان گروه همتا به 5 نفراز گروه آزمون آموزشهای لازم داده شد سپس دو ماه بعد از اتمام آموزش توسط گروه همتا پرسشنامه های مرحله دوم تکمیل شد.تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار آماری spss نجام شد. یافته ها: آزمون t مستقل نشان داد که قبل از مداخله میانگین نمرات آگاهی، نگرش و تحت پوشش بین دو گروه اختلاف معنادار نداشت )05/0 > P .)ولی بعد از مداخله میانگین نمرات آگاهی، نگرش و تحت پوشش در گروه مداخله به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود )05/0 < P .)آزمون t زوجی نشان داد که در گروه مداخله میانگین نمرات آگاهی، نگرش و تحت پوشش بعد از مداخله به طور معناداری بیشتر از قبل از مداخله بود )05/0 < P .)ولی در گروه کنترل میانگین نمرات آگاهی، نگرش و تحت پوشش بین قبل و بعد ازمداخله اختالف معنادار نداشت )05/0 > P.)آزمون من-ویتنی نشان داد که تحت پوشش قرار گرفتن مراقبت قبل از بارداری قبل از مداخله بین دو گروه تفاوت معنادار نداشت )05/0 > P )اما بعد از مداخله در گروه مداخله به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود )05/0 < P .)آزمون ویلکاکسون نشان داد که تحت پوشش قرار گرفتن مراقبت قبل از بارداری در گروه مداخله بعد از مداخله به طور معناداری بیشتر از قبل از مداخله بود )05/0 < P )اما در گروه کنترل بین قبل و بعد از مداخله تفاوت معنادار وجود نداشت )05/0 > P.)

نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که آموزش همتایان به علت ویژگیهایی که دارد توانسته است برروی هرسه مورد آگاهی ،نگرش و مراجعات گروه هدف تاثیر مثبت نهاده به طوری که میانگین نمرات بعد از آموزش در گروه آزمون ،همچنین تحت پوشش قرار گرفتن مراقبت قبل از بارداری بعد از مداخله در گروه ازمون به نسبت گروه کنترل تفاوت آماری معنی داری داشت

کلید واژه ها:مراقبت پیش از بارداری،برنامه آموزشی،رویکردهمتایان،نگرش،آگاهی