رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

 

روز چهارشنبه بیست و شش آبان مهندس سعید سبزه علی از پایان نامه خویش با عنوان "ارزیابی عملکرد دو نوع هود در سیستم تهویه حجم پایین-سرعت بالا برای جوشکاری co2 "با راهنمایی دکتر مسعود ریسمانچیان دفاع نمودند.

چکیده

هدف : میلیون ها کارگر در سرتاسر دنیا بدلیل اشتغال در حرفه جوشکاری در معرض عوارض ناشی از فیومها و گازهای تولید شده در این شغل از جمله اثرات ریوی، اثرات موضعی یا سیستمیک می باشند. بنابراین کنترل کارآمد فیوم های جوشکاری ضروری است. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد دو نوع هود نصب شده بر روی مشعل جوشکاری co2 در سیستم تهویه حجم پایین-سرعت بالا برای کنترل آلاینده های آن بود

روش: در این مطالعه دو طرح هود شیار دار و شیپوری به ترتیب با قطر داخلی 37 و 46 میلیمتر طراحی و ساخته شد.به منظور تعیین کارایی هود های  مورد مطالعه، نمونه برداری فردی با روش نایوش 7302  و در منبع تولید آلاینده (در فاصله 15 سانتیمتر از نوک تورچ ) صورت گرفت و غلظت فلزات آهن ، منگنز و کروم کل  در حالت های روشن و خاموش بودن سامانه مکشی حجم پایین –سرعت بالا اندازه گیری و مورد آنالیز قرار گرفتند.

 یافته ها :دو هود طراحی شده ،کارایی متفاوتی را در برابر فلزات مورد مطالعه نشان دادند .بیشترین کارایی بدست آمده مربوط به فلز منگنز در هود شیپوری با میانگین 92/84 درصد و کمترین کارایی مربوط به فلز کروم در هود شیاردار با میانگین 39/13 بود. نتایج حاصل ، هواگذر مکشی بهینه بدست آمده برای سیستم تهویه حجم پایین –سرعت بالا را 14 مترمکعب بر ساعت نشان داد.

نتیجه گیری : در مجموع هود شیپوری با کارایی 34/75 درصد نسبت به هود شیاردار عملکرد بهتری در حذف فیوم های جوشکاری داشت که دلیل آن به فرم فیزیکی هود برمی گردد ؛ بنابراین شکل هود همراه با فاصله هود تا نقطه قوس الکتریکی و هواگذر مکشی در دهانه هود از عوامل مهم در طراحی و میزان کارایی سیستم تهویه حجم پایین-سرعت بالا می باشد.

کلیدواژه‏ها: تهویه حجم پایین-سرعت بالا، جوشکاری با گاز محافظ، تست مخرب و غیر مخرب، سیستم مکش روی گان