رفتن به محتوای اصلی
x

وبینارجلسات کارگزاری دانش

به مناسبت هفته  پژوهش وبینارجلسات کارگزاری دانش: ضرورتها و چالش ها ساعت۱۰_۸ دوشنبه  توسط دکتر محمدرضا سلیمانی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دکتر افشین ابراهیمی، دکتر  فرشته زمانی و دکتر آسیه پیرزاده اعضا هیات علمی گروههای مهندسی بهداشت محیط و آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دانشکده بهداشت برگزار گردید.

در این جلسه پس ازارائه جناب آقای دکتر سلیمانی در زمینه ترجمان دانش ،موانع و راهکارها، اساتید گروه آموزش بهداشت سرکار خانم دکتر پیر زاده و سرکار خانم دکتر زمانی تجربیات حاصل از بکارگیری ترجمان دانش را در رابطه با موضوعات تحقیقاتی متعدد بیان نموده و سپس به راهکارهایی جهت بهبود و بکارگیری فرم ترجمان دانش در زمینه های  تحقیقاتی دیگر اشاره نمودند و سپس جناب آقای دکتر ابراهیمی معاون محترم پژوهشی دانشکده به جمع بندی موضوع پرداختند.