previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم طاهره ندوشن دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی جامعه نگر تحت عنوان

بررسی ارتباط بین سواد سلامت مادران بارداربامراقبتهای دوران بارداری وپیامد های آن در شهرستان یزد در سال ۱۳۹۶»به راهنمای  خانم دکتر آسیه پیر زاده ومشاوره خانم دکتر مریم نصیریان روز چهارشنبه ۲۷ آذر ۹۷در دفتر گروه آموزش بهداشت وارتقاء سلامت برگزار شد .

چکیده :

 

مقدمه: سواد سلامت زنان باردار، آگاهى هاى ويژه جهت تشخيص نشانه هاى خطر باردارى، شيوه زندگى سالم و تغذيه مناسب دوره باردارى است. سواد سلامت بر ميزان استفاده از خدمات و اطلاعات مربوط به مراقبت هاى دوران باردارى تاثيرگذار است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سواد سلامت مادران باردار با مرا قبت‌‌های دوران بارداری و پیامدهای آن در شهرستان یزد در سال ۱۳۹۶ انجام شد.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر  یک مطالعه  مقطعى است که در سال ۱۳۹۶  بر روی ۳۹۰ زن باردار مراجعه كننده به مراكز سلامت استان یزد به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انجام شد. جهت بررسی سواد سلامت مادران باردار و نتایج بارداری از پرسشنامه ( (MHLAP Maternal Health Literacy and Pregnancy Outcome استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss/20 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد میانگین نمره سواد سلامت در زنان تازه زایمان کرده  ۸۵/۹±۶۷/۵۴ و میانگین نمره نتیجه بارداری ۶±۴۱/۴۷ بود. نتایج همچنین نشان داد نمره سواد سلامت با سطح تحصیلات مادر، اطلاع از وزن پیش از بارداری، سابقه یا ابتلا به بیماری و زمان شروع مکمل ها ارتباط آماری معنادار داشت. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین سواد سلامت و نتایج بارداری ارتباط همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت.

نتیجه گیری: سواد سلامت زنان تازه زایمان کرده در مطالعه حاضر در حد نسبتاً مطلوبی قرار داشت. سیاست گذاران سلامت باید به منظور به حداقل رساندن تاثیر عوامل مختلف بر روی سواد سلامت از جمله تحصیلات، آموزش های لازم را به صورت ساده تر در دسترس زنان باردار قرار دهند.

کلیدواژه ها: سواد سلامت، مادران باردار، مراقبت هاى دوران باردارى