previous next

پذیرش دانشجو در دانشکده مجازی ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان استعداد درخشان

دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته های یادگیری الکترونیکی و آموزش پزشکی دانشجو می پذیرد.

جهت مشاهده جزییات فایل پیوست را باز نمایید

فایل‌هاي ضميمه: