previous next

وضعیت اقتصادی دانشجوی

لطفا به سوالات زیر پاسخ داده و در صورتی که با مشکل مالی شدید مواجه هستید و

نیاز به کمک مالی دارید مراتب را به ایمیل 

(a_ebrahimi@hlth.mui.ac.ir ) معاون پژوهشی

دانشجویی دانشکده بهداشت اعلام تا بررسی لازم صورت پذیرد

شماره دانشجویی:

#شغل پدر:  *حقوق بگیر   *کارگر  *راننده  *کشاورز  *سایر مشاغل

#منزل پدر:    *مالک     * مستاجر

#تعداد فرزند در خانه:   *یک فرزند    *۲ فرزند     *۳ فرزند و بیشتر

#شهر محل سکونت  *استان اصفهان   *شهر اصفهان    *سایر شهرها

#درآمد خانواده در ماه: *کمتر از یک ملیون تومان *یک میلیون تومان  *دو میلیون تومان   *سه میلیون تومان و بیشتر

#نوع بیمه:   *تامین اجتماعی   *خدمات درمانی   *فاقد بیمه   *سایر بیمه ها

# با مشکلات حاد اقتصادی در زمان بیماری کرونا مواجه شدید:    * بله   * خیر

                                                تشکر.امور دانشجویی فرهنگی دانشکده بهداشت