previous next

نشست معاون محترم آموزشی دانشگاه با مسئولين و مديران گروههای آموزشی دانشكده بهداشت

روز شنبه ٢٦/٨/٩٧جناب آقای دكتر صبری معاون  آموزشی دانشگاه در نشستی صميمانه  با مسئولين و مديران گروههای آموزشی دانشكده شركت نمودند،در اين جلسه ابتدا روند پيشرفت فعاليتها و اقداماتی كه تا كنون در راستای اهداف در دانشكده صورت گرفته توسط رياست محترم دانشكده ارائه گرديد و سپس مديران محترم گروههای آموزشی مهمترين مشكلات و نيازهای آموزشی گروه را مطرح نمودند.

پس از آن آقای دكتر صبری با مرور مسائل مهم و روند پيشرفت دانشكده رهنمودهايی در اين راستا ارائه كردند. در پايان به همراه مديران گروههای آموزشی و مسئولين دانشكده از واحدهای مختلف ، گروههای آموزشی و آزمايشگاهها بازديد بعمل آوردند