previous next

معارفه دانشجویان جدیدالورود

 مراسم معارفه دانشجویان جدید ورودی ۹۵-۹۶رشته های بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای وبهداشت عمومی در روز شنبه تاریخ ۱۰ مهر از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۷ در سالن میعاد (زیر زمین بال شمالی  دانشکده) برگزار میگردد.