previous next

مرحله دوم مصاحبه آزمون دکترای تخصصی PhD

روز شنبه ۶ شهریور۱۳۹۵ مرحله دوم مصاحبه آزمون دکترای تخصصیPhDمنطقه آمایشی  ۷ در رشته های آمار زیستی ،آموزش بهداشت وارتقاء سلامت و مهندسی بهداشت محیط با حضور ۱۰۵ دواطلب و اعضا محترم (هیئت های ممتحنه) از دانشگهای علوم پزشکی اصفهان ،کاشان، یزد،شهرکردونمایندگان محترم هیئت برد تخصصی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در دانشکده بهداشت برگزار گردید