previous next

قابل توجه دانشجویان ورودی مهر ماه ۹۳

با توجه به نامه شماره ۱۶۰۷ مورخ ۲۱/۱۰/۹۳ مقتضی است دانشجویانی که تاکنون جهت انجام معاینات و تکمیل شناسنامه سلامت خود اقدام ننموده اند ،هرچه سریعتر تا قبل از شروع ترم جدید به مرکز بهداشت دانشجویان (کوی خوابگاهها - جنب خوابگاه شهید مفتح - تلفن ۲۳۳۲) مراجعه نموده و نسبت به تکمیل شناسنامه سلامت اقدام نمایند.
امور دانشجویی فرهنگی دانشکده