previous next

قابل توجه دانشجویان دانشکده بهداشت

خواهران : از تاریخ ۱۳/۱۱/۹۳ لغایت ۱۸/۱۱/۹۳
برادران : از تاریخ ۱۹/۱۱/۹۳ لغایت ۲۴/۱۱/۹۳
مهلت ثبت نام از ۲۷/۱۰/۹۳ لغایت ۴/۱۱/۹۳
محل ثبت نام : ساختمان شماره ۴ - معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه - طبقه اول
هزینه سفر : ۱۸۰۰۰۰ تومان (قطار- هتل )

امور دانشجویی فرهنگی دانشکده