previous next

فعاليت‌هاي آموزشي گروه آمار

علاوه بر آموزش و تربيت دانشجويان در مقاطع كارشناسي ارشد آمار زیستی، اپیدمیولوژی و PhD آمار زیستی، فعاليت‌هاي آموزشي در سطح دانشگاه به شرح زير انجام مي‌شود:

  • تدریس دروس آمار زیستی، روش تحقیق، و اپیدمیولوژی در مقاطع دکتری عمومی و تخصصی دانشکده داروسازی
  • تدریس دروس آمار زیستی، روش تحقیق و اپیدمیولوژی در مقاطع کارشناسی ارشد و PhD دانشکده تغذیه
  • تدریس آمار زیستی و اپیدمیولوژی و روش تحقیق در مقاطع دکتری عمومی و تخصصی دانشکده دندانپزشکی
  • تدریس آمار زیستی و اپیدمیولوژی در مقطع دکتری عمومی دانشکده پزشکی
  • تدریس دروس آمار زیستی و روش تحقیق و اپیدمیولوژی در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشکده‌های پرستاری و مدیریت و اطلاع‌رسانی
  • برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي روش تحقيق
  • تدريس دروس آمار و كامپيوتر و روش تحقیق دانشكده بهداشت در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی