previous next

فابل توجه دانشجویان عزیز همه مقاطع تحصیلی دانشکده های بهداشت و تغذیه

فابل توجه دانشجویان عزیز  همه مقاطع تحصیلی دانشکده های بهداشت و تغذیه

 برگزاری کارگاههای آموزشی اردیبهشت و خرداد ۹۵  توسط مرکز مشاوره و معاونت فرهنگی دانشجوئی دانشکده
 
۱-سه شنبه ۲۱/۲/۹۵ از ساعت ۳۰/۱۱ - کلاس ۷ با موضوع گامهای ارتباط موثر --استاد دکتر زمانی
 
۲-سه شنبه ۴/۳/۹۵ از ساعت ۳۰/۱۱ -کلاس ۷ با موضوع برنامه ریزی امتحانات ---استاد دکتر علی بیک
 
لطفا جهت ثبت نام و  شرکت در کارگاه  به امور دانشجوئی فرهنگی دانشکده بهداشتعسگری) مراجعه فرمائید