previous next

عنوان: دفاع پایان نامه کارشناسی ارشداپیدمیولوژی

در تاریخ ۱۹ بهمن۹۸ جناب آقای  مهدی محمدیان هفشجانی از پایان نامه خود باعنوان:" بررسی شیوع مصرف سیگار و عوامل مرتبط بر آن درجمعیت بالای ۳۵ سال در شهرستان اصفهان  و نجف آباد  درسال ۲۰۱۳ ، براساس نتایج مطالعه کوهورت قلب  اصفهان" با راهنمایی سرکار خانم مهندس مهری رجالی و جناب آقای مهندس اکبر حسن زاده دفاع نمودند.

 

 

چکیده فارسی :

زمینه و هدف:  مصرف سیگار به عنوان یکی از مهمترین عوامل رفتاری مرتبط با سلامت در جوامع کنونی مطرح است  و با اهمیت بسیار بالا یکی از عوامل خطر محسوب می شود ، اين مطالعه با هدف بررسی شیوع مصرف سیگار و عوامل مرتبط بر آن در جمعیت بالای ۳۵ سال در شهرستان اصفهان و نجف آباد درسال ۲۰۱۳ ، بر اساس نتایج مطالعه کوهورت قلب اصفهان انجام شده است.

 

مواد و روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه مقطعی توصیفی- تحلیلی بر پایه مطالعه کوهورت قلب اصفهان می‌باشد. در این مطالعه وضعیت مصرف سیگار ، جنسیت ، سن ، تحصیلات ، وضعیت اقتصادی ، تاهل ، محل سکونت ، فعالیت ورزشی ، نوع شغل ، شغل دوم ، وضعیت مسکن ، شاخص توده بدنی ، میزان رضایت از زندگی ، وضعیت سلامت ، مصرف چای و قهوه و محل سکونت مورد بررسی قرار گرفت . جهت بررسی ارتباط بین متغیر های کیفی از آزمون کای اسکور استفاده شد ، برای بررسی و تعیین عوامل مرتبط با مصرف سیگار از رگرسیون لجستیک استفاده شد ، گروه دارای کمترین شیوع مصرف سیگار، به‌عنوان گروه پایه در نظر گرفته شد و نسبت شانس برای سایر اجزای آن متغیر بر مبنای گروه پایه محاسبه شد و با فاصله اطمینان ۹۵% گزارش شد.

 

یافته‌ها:  بطور کلی تعداد ۱۷۲۶ نفر به مطالعه وارد شدند که ۷۵/۲۰% (مردان۴/۳۸% و زنان ۱/۳%) از آنها سیگاری بودند، نسبت شانس استعمال سیگار در مردان در مقایسه با زنان برابر با (۶۰/۳۰-۹۷/۱۲ CI  95%)59/19می باشد، افراد با تحصیلات راهنمایی در مقایسه با افراد بیسواد (۴۶/۳-۴۳/۱ CI  95%)23/2 ، افراد دارای  گروه سنی ۴۵ تا ۵۴  نسبت به افراد دارای گروه سنی ۷۵ سال و بالاتر (۴۹/۳-۲۶/۱ CI  95%)07/2 ، افراد دارای وضعیت اقتصادی خوب نسبت به افراد داری وضعیت اقتصادی ضعیف (۲۸/۲-۰۹/۱ CI  95%)59/1 ، افراد متاهل نسبت به افراد مجرد (۸۶/۶-۱۵/۲ CI  95%)71/3 ، افراد بیکار نسبت به افراد دارای شغل آزاد (۱۹/۸۶-۸۱/۱۵CI  95%)12/37 ، افراد دارای کمبود وزن نسبت به افراد چاق (۲۳/۲۰-۳۳/۳ CI  95%)2/8، افراد با میزان رضایت از زندگی (خیلی نا مناسب ) نسبت به افراد با میزان رضایت از زندگی (متوسط) (۱/۶-۸۵/۰ CI  95%)38/2 ، افراد خیلی ناراضی از وضعیت سلامت خود نسبت به افرادی که از وضعیت سلامت خود رضایت ندارند (۷۶/۵-۸/۰ CI  95%)2/2 و افرادی که بیشترین مصرف چای و قهوه را دارند (بیشتر از ۲۸ استکان در هفته)  نسبت به افرادی که کمترین مصرف چای و قهوه را دارند (کمتر از ۱۴ استکان در هفته) برابر با (۹۴/۵-۹۸/۲ CI  95%)21/4 می باشند.

 

نتیجه گیری: بیش‌ترین مصرف‌کنندگان سیگار مردان ، افراد درگروه سنی ۴۵ تا ۵۴ سال ، افراد با تحصیلات راهنمایی، افراد دارای وضعیت اقتصادی خوب ، افراد متاهل ، افراد بیکار ، افراد دارای کمبود وزن ، افراد خیلی نا راضی از وضعیت زندگی خود ، افراد خیلی نا راضی از وضعیت سلامت خود و افرادی که بیشترین مصرف چای و قهوه را دارند می باشد، بنابراین لازم است که برنامه های آموزشی برای افزایش آگاهی ، بهبود نگرش و عملکرد افراد جامعه و همچنین برنامه های ترک سیگار بطور خاص برای میانسالان مصرف کننده سیگار با  هدف ترک سیگار اجرا شود.

 

واژه های کلیدی: سیگار، مصرف سیگار، شیوع، وضعیت اقتصادی، فعالیت فیزیکی، رضایت از زندگی، جمعیت بالای ۳۵سال، عوامل مرتبط بر مصرف سیگار ، طرح کوهورت،اصفهان.