previous next

روز درختکاری

۱۵اسفند در تقویم  رسمی کشور روز درختکاری است به همین مناسبت روز چهارشنبه ۱۴ با حضور ریاست دانشکده ،همکاران هیئت علمی و برخی از همکاران تعدادی نهال در محوطه دانشکده کاشته شد.