previous next

دفاع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۹۸ سرکار خانم فاطمه باقری از پایان نامه خود با عنوان" بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر الگوهای ارتباطی و احساس مثبت نسبت به همسر در همسران جانباز  شهرستان نجف آباد سال ۱۳۹۷" با راهنمایی سرکار خانم دکتر دکتر مریم عمیدی مظاهری و مشاوره جناب آقای مهندس مهندس اکبر حسن زاده دفاع نمود.

 

مقدمه:

به آن دسته ازکانال هاي ارتباطي که به وفور در يک خانواده اتفاق مي افتد، الگوهاي ارتباطي گفته مي شود. الگوهاي  ارتباطي ميتوانند ميزان رضايت زناشويي را تعيين نماید. زوجيني كه مي توانند تعارضات موجود در رابطه با به كارگيري روشهاي مثبت و استفاده كمتر از تعاملات منفي را مديريت كنند فضايي ايجاد مي كنند كه در آن فرصت بيشتري براي خودافشايي و توافق در مورد مشكلات خانواده وجود دارد . با توجه به آسیب های قابل توجه جسمی و روحی جانبازان، لزوم توجه جدی در راستای بهبود الگوهای ارتباطی زوجین و کاهش تضادها وتعارضات بین آنان و همسراناشان کاملا محسوس می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف  تعیین تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر الگوهای ارتباطی و احساس مثبت نسبت به همسر درهمسران جانباز در شهرستان نجف آباد در سال ۱۳۹۷ انجام گرفت.

مواد و روش ها :

مطالعه حاضر به صورت نیمه تجربی پیش آزمون و پس آزمون  با گروه کنترل تصادفی در بین ۹۶ نفر از همسران جانباز در شهرستان نجف آباد در سال ۱۳۹۷ انجام گرفته است. اطلاعات دو گروه در دو مرحله قبل و دو ماه بعد از مداخله با  پرشسنامه های الگوی ارتباطی  و نگرش مثبت نسبت به همسر و فرم اطلاعات جمعیت شناختی جمع آوری گردید. در گروه مداخله، هفت جلسه آموزش مهارتهای ارتباطی اجرا شد.  داده ها با  نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی داری معادل ۰.۰۵ بود.

نتایج:

یافته ها نشان داد که زنان دو گروه از نظر سن، سطح تحصیلات ، مدت زمان ازدواج ، تعداد فرزندان و درصد جانبازی همسران مشابه بودند. همچنین قبل از مداخله  میانگین نمره الگوهای ارتباطی سه گانه بین دو گروه اختلاف معنادار نداشت. دو ماه بعد از مداخله میانگین نمرات الگوی توقع/کناره گیری (۰۲/۰= P) و الگوی اجتناب متقابل (۰۰۱/۰≥ P) در گروه مداخله به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود، اما میانگین نمره الگوی سازنده متقابل در گروه مداخله به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود (۰۱/۰= P).‎ در گروه کنترل میانگین نمرات الگوی سازنده متقابل (۴۸/=۰ P)، الگوی توقع/کناره گیری (۷۶/۰= P) و الگوی اجتناب متقابل (۶۰/۰= P) بین قبل و بعد از مداخله اختلاف معنادار نداشت. میانگین نمره احساس مثبت به همسر قبل از مداخله بین دو گروه اختلاف معنادار نداشت (۹۶/۰= P) اما بعد از مداخله در گروه مداخله به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود (۰۰۱/۰ P <).‎ ضمنا آزمون t زوجی نشان داد که در گروه کنترل میانگین نمره احساس مثبت به همسر بین قبل و بعد از مداخله تفاوت معنادار نداشت (۳۱/۰= P) اما در گروه مداخله میانگین نمره احساس مثبت به همسر بعد از مداخله به طور معناداری بیشتر از قبل از مداخله بود (۰۰۱/۰≥ P).‎

نتیجه گیری:

با توجه به افزایش میزان استفاده از الگوی ارتباطی سازنده و احساس مثبت نسبت به همسر به دنبال آموزش در زنان همسران جانبازان، پیشنهاد می شود آموزش مهارتهای ارتباطی در برنامه های معمول واحد آموزش و مددکاری بنیاد امور ایثارگران گنجانده شود.

کلمات کلیدی: الگوی ارتباطی سازنده متقابل ، الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری ، الگوی ارتباطی اجتناب متقابل، احساس مثبت نسبت به همسر، همسران جانبازان