previous next

دفاع پایان نامه کارشناس ارشد آموزش بهداشت

در روز دوشنبه ۲۳ دیماه سرکار خانم افسانه ملکی از پایان نامه خود با عنوان "کاربرد تئوری انگیزش محافظت در آموزش رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در دانش آموزان پسر (متوسطه اول) شهر اصفهان در سال ۱۳۹۷" به راهنمایی جنابآقای دکتر حسین شهنازی و  با  مشاوره جنابآقای مهندس اکبر حسن زاده در دفتر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دفاع نمودند.

              

چکیده فارسی

مقدمه: طراحی و اجرای مناسب آموزش نقش مهمی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در دوران نوجوانی خواهد داشت. لذا مطالعه حاضر با هدف تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری انگیزش محافظت بر پیشگیری از سرطان پوست در دانش آموزان پسر (متوسطه اول) شهر اصفهان انجام گرفت.

مواد و روش ها: این مطالعه  نیمه تجربی به شیوه پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بر روي دانش آموزان (کلاس اول) پسر در مقطع اول دبیرستان شهر اصفهان انجام شد. از بین ۴۷ مدرسه متوسطه اول ناحیه ۳ آموزش و پرورش شهر اصفهان به صورت تصادفی دو مدرسه انتخاب شدند، یک مدرسه به تصادف برای انتخاب دانش آموزان گروه مداخله و یک مدرسه دیگر برای انتخاب دانش آموزان گروه کنترل در نظر گرفته شد. مداخله آموزشی جهت گروه مداخله  شامل پنج جلسه ۶۰ دقیقه اي به روش هاي سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی(مشارکتی)، ایفای نقش و نمایش عملی بود که در مدرسه انتخاب شده برای مداخله به صورت گروهی طراحی و اجرا شد. محتواي آموزشی شامل مجموعه مطالبی در رابطه با اهمیت پوست، شیوع سرطان پوست و عوامل خطر سرطان پوست، مضرات نور خورشید، راه هاي محافظت از نور خورشید،
روش هاي صحیح استفاده از کرم ضد آفتاب و دیگر وسایل پیشگیري کننده از سرطان پوست تهیه و ارائه شد. جهت تعیین تأثیر برنامه ي آموزشی پرسشنامه مجدداً بعد از گذشت فاصله زمانی دو ماه بعد از مداخله در هر دو گروه کنترل و مداخله تکمیل شد. پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS نسخه ۲۰ و آزمون هاي آماری Tمستقل،T زوجی، کاي اسکوئر، آزمون مک نمار، آزمون آنالیز کوواریانس وآزمون من - ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری، معادل ۰۵/۰ در نظر گرفته شد.

یافته ها : نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تفاوت معنی داری بین گروه های مطالعه در توزیع فراوانی متغیر های جمعیت شناسی وجود نداشت. براساس نتایج مطالعه حاضر، قبل از مداخله آموزشی تفاوت آماري معنی داري در میانگین
نمره سازه هاي تئوري انگیزش محافظت در دو گروه مداخله و کنترل مشاهده نشد، اما بعد از مداخله آموزشی، اختلاف میانگین سازه هاي تئوري انگیزش محافظت معنی دار شده است. در گروه مداخله بعد از  مداخله  آموزشی میانگین نمرات سازه های، حساسیت درک شده، شدت درک شده، خودکارآمدی، کارآمدی پاسخ، ترس، انگیزش محافظت و نمره رفتار به طور معنی داری افزایش یافته است و میانگین سازه هزینه پاسخ و پاداش درک شده، بعد از مداخله کاهش معنی داری نسبت به قبل از مداخله داشته است، ولی در گروه کنترل، قبل و بعد از مداخله آموزشی اختلاف معنی داري در میانگین نمره هاي سازه هاي تئوري انگیزش محافظت مشاهده نگردید.

بحث و نتیجه گیری: به طور کلی  یافته ها ی مطالعه حاکی از این است که  تئوري انگیـزش محافظـت بـه عنـوان یـک چـارچوب مناســب در پیشــگویی رفتارهــاي پیشگیری کننده از سرطان پوست در دانش آموزان می باشد، لذا پیشنهاد
می شود که در مطالعات آتـی از ایــن تئــوري در طراحی مداخلات آموزشی به منظور ارتقای رفتارهــاي پیشگیری کننده از سرطان پوست  استفاده گردد.

واژه های کلیدی: دانش آموز، تئوری انگیزش محافظت، سرطان پوست