previous next

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

جناب آقای اصغر گراوند  دانشجوی کارشناس ارشد مجازی سلامت جامعه نگر  ،گرایش سلامت محیط  و کار در روز چهارشنبه  دوم بهمن ۹۸ از پایان نامه  خود با عنوان " بررسی ميزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان خانه دار شهرکوهدشت در رابطه با بازيافت مواد زائد جامد در سال ۱۳۹۸" با راهنمایی جناب آقای دکتر حمیرضا پورزمانی و مشاوره  سرکار خانم دکتر زمانی وجناب آقای مهندس حسن زاده دفاع نمودند.

 

مقدمه: ازدیاد مواد زائد جامد نتیجه‌ی افزایش سریع جمعیت و توسعه‌ی صنایع می‌باشد. بازیافت راه برون رفت از این بحران است. اجرای موفق بازیافت نیاز به آگاهی و آموزش جوامع انسانی دارد. بدین منظور هدف از انجام این پژوهش، تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان خانه‌دار شهر کوهدشت در رابطه با بازیافت در سال ۱۳۹۸ بوده است.

مواد و روش‌ها: دراین مطالعه توصيفی –تحليلی به روش مقطعی، ۴۰۳ زن خانه‌دار شهرکوهدشت به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه آگاهی، نگرش و عملکرد نسبت به بازیافت را تکمیل نمودند. داده ها در نرم افزار SPSS و با آزمون های آماری همبستگی پیرسون، دقیق فیشر،کای اسکوئر و آنالیز واریانس یک‌طرفه  تحلیل شد.

یافته‎ها: میانگین سنی زنان مورد مطالعه ۲۴/ ۳۳ سال بود.آگاهی نسبت به بازیافت در ۵/۶۵ درصد آنها ضعیف، ۷/۳۳ درصد متوسط و ۸/۰ درصد خوب بود. ازنظر نگرش نیز ۴/۷ درصد ضعیف، ۶۶ درصد متوسط و ۶/۲۶ درصد مطلوب بودند. عملکرد ۵/۶۵ درصد آنها ضعیف، ۵/۳۳ درصد متوسط و تنها ۱ درصد خوب بود. همچنین یک ارتباط خطی مثبت و قوی بین نگرش و عملکرد زنان مشاهده شد(۰۰۰۱>=P،626/0r=).

نتیجهگیری: نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که آگاهی و عملکرد زنان خانه‌دار کوهدشت درزمینه‌ی بازیافت ضعیف و نگرش آن‌ها متوسط بوده است. به نظر می‌رسد آگاه‌سازی شهروندان و به‌خصوص زنان خانه‌دار از راه‌های مختلف دفع مواد زائد جامد در این شهر امری مهم تلقی شود و باید در دستور کار سازمان‌های متولی قرار گیرد.

کلیدواژه‏ها: آگاهی، نگرش، عملکرد، بازیافت، مواد زائد جامد