previous next

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

در تاریخ ۲۱ بهمن ۹۸ سرکار خانم مهندس نفیسه منصوری از پایان نامه خود با عنوان:" ارزیابی سمیت ژنتیکی با استفاده از رده سلولی HUVEC و فیتوتوکسیسیتی با استفاده از Vicia faba ناشی از ته‌سیگار در محلول‌های آبی" با راهنمایی جناب آقای دکتر افشین ابراهیمی و دکتر محمود اعتباری و مشاوره جناب آقای مهندس اکبر حسن‌زاده و دکتر کریم ابراهیم‌پور دفاع نمودند.

چکیده

مقدمه:. ته سیگارها ۲۵ تا ۵۰% از کل خاکروبه‌های خیابانی و جاده‌ای را تشکیل می‌دهد. تحقیقات نشان داده است که بیش از ۴۰۰۰ مواد شیمیایی در توتون یافت می‌شود که بیشتر از ۶۰ نوع آنها سرطان زا هستند. PAH ها و فلزات سنگین در فیلتر CBs به دام می افتند. این مواد شیمیایی شسته شده و در محیط‌های مختلف سمی و باعث تجمع زیستی در زنجیره غذایی انسان می‌شوند. هدف مطالعه حاضر ارزیابی سمیت ژنتیکی با استفاده از رده سلولی HUVEC و فیتوتوکسیسیتی با استفاده از Vicia faba ناشی از ته سیگار در محلول‌های آبی است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه آسیب به DNA سلول‌های HUVEC با استفاده از تست comet assay و شاخص‌های مختلف تست فیتوتوکسیسیتی با استفاده از Vicia faba (باقلا) ناشی از شیرابه ته سیگار مورد بررسی قرار گرفت.

 یافته‌ها: شیرابه ته‌سیگار در غلظت‌های ۱۰۰، ۵۰، ۲۵، ۵/۱۲ ته سیگار بر لیتر موجب آسیب به DNA گردید ولی در غلظت ۲۵/۶ ته سیگار بر لیتر، این ماده از لحاظ ژنتیکی سمی نبود. این ماده هم چنین از گروه کنترل منفی تا رقت ۲۰۰ ته‌سیگار بر لیتر موجب مهار رشد دانه Vicia faba از ۱۰۰% به ۵۲%، کاهش طول ریشه از ۳۵ به ۸/۷ میلی‌متر و کاهش  محتوی آب ریشه از ۴/۹۳ به ۶/۴۴ درصد شد.علاوه بر آن نتایج حاکی از این بود که ته‌سیگارها عامل نشت  مواد شیمیایی آلی و معدنی در محلول‌های آبی  می‌باشند. به طوری که غلظت آرسنیک، کروم، کادمیوم، سرب و نیکل به ترتیب برابر ۴۵/۱۷، ۵/۲، ۱۵/۰، ۶ و ۶۲/۰ میکروگرم بر لیتر اندازه گیری شد.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، ته‌سیگارها در رقت ۵/۱۲ و رقت‌های بالاتر ته‌سیگار بر لیتر ژنوتوکسیک بوده و در رقت ۲۰۰ ته‌سیگار بر لیتر دارای اثرات سایتوتوکسیک برای سلول‌های HUVEC می‌باشد. ته‌سیگارها باعث مهار رشد دانه‌های Vicia faba شده و موجب کاهش محتوی آب و طول ریشه گردید. با توجه به سنجش مواد شیمیایی آلی و معدنی موجود در شیرابه ته‌سیگار، وجود چنین اثراتی قابل توجیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: ته سیگار، رده سلولی HUVEC، باقلا، سمیت ژنتیکی