previous next

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

در تاریخ ۱۵ بهمن ۹۸ سرکار خانم  حکیمه پورقیومی از پایان نامه خود باعنوان:" طراحی ، ساخت و بهینه سازی  جلیقه خنک کننده  برای خانم ها و ارزیابی تاثیر آن تحت شرایط گرم آزمایشگاهی " با راهنمایی جناب آقای   دکتر حبیب الله دهقان و مشاوره جناب آقای   دکتر محمد جواد طراحی دفاع نمودند.

 

چکیده

مقدمه : فعالیت  مداوم در محیط های گرم یک تهدید جدی برای سلامتی افراد در جامعه بویژه خانم ها می باشد. بنابراین هدف مطالعه حاضر ارزیابی تاثیر یک جلیقه خنک کننده بهینه سازی شده برای کنترل استرین گرمایی خانم ها در شرایط گرم آزمایشگاهی بود.

روش ها: جلیقه خنک کننده برای خانم ها با وزن ۱۵۰۰ گرم طراحی و ساخته شد.داخل جلیقه ۹ جیب برای تعبیه پک ها طراحی شد. به منظور کاهش اثرات مستقیم ژل یخ از بسته های فومی برای  پوشش بسته های ژل یخ استفاده شد. ۲۰ نفر از دانشجویان مونث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آزمون را در اتاقک شرایط جوی تحت شرایط گرم آزمایشگاهی با میانگین دمای ۳۷c و رطوبت نسبی ۳۹ %باسرعت ۲کیلومتر در ساعت و شیب  صفر روی تردمیل در  دو حالت با جلیقه (۶ مرحله ۱۰ دقیقه ای)و بدون جلیقه (۴ مرحله ۱۰ دقیقه ای )انجام شد. پارامتر های اندازه گیری شده  در زمان های معین شامل ضربان قلب ضربان قلب استراحت ، دمای دهانی ،احساس حرارتی ، شدت فعالیت ادراکی و اندازه گیری دمای نقاط مختلف بدن ، تعیین شاخص استرین فیزیولوژیکی و ادراکی بود. همچنین پرسشنامه شاخص نمره استرین حرارتی توسط داوطلبین پر شد. در پایان نیز داده ها در نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از آزمون T  زوجی برای مقایسه داده ها در زمان های مختلف استفاده شد.

یافته ها : تحلیل آماری نشان داد که بین میانگین احساس حرارتی ،شدت فعالیت ادراکی ، شاخص استرین ادراکی PeSI و شاخص نمره استرین حرارتی HSSI، شاخص استرین فیزیولوژیکی PSIدر دو حالت آزمون اختلاف معنا دار وجود دارد( P0.05).همچنین آزمون T  زوجی نشان داد که  بین میانگین ضربان قلب ، ضربان قلب استراحت و دمای دهانی در دو حالت آزمون  تفاوت معناداری وجود ندارد (P0/05).

نتیجه گیری : با توجه به اثرات مثبت جلیقه خنک کننده طراحی شده در کنترل استرین ادراکی و فیزیولوژیکی این جلیقه برای خانم ها می تواند به عنوان یک راهکار مفید  و مقرون به صرفه در محیط های گرم برای کاهش عوارض مواجهه با گرما مورد استفاده قرا گیرد.

کلید واژه: جلیقه خنک کننده،مواد تغییر فاز ، استرین حرارتی