previous next

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

در تاریخ ۲۰ بهمن ۹۸ سرکار خانم ستایش سین دره اصفهانی پایان نامه خود باعنوان:" طراحی  و استاندارد سازی پرسشنامه اندازه گیری بهره‌وری شغلی مرتبط با سلامت در کارکنان بخش صنعت " با راهنمایی جناب آقای دکتر محمدرضا مرآثی دفاع نمودند.

مقدمه:

بهره وری نیروی انسانی از موضوعات مهم مدیران سازمان ها بوده و در این میان، بهره وری در صنایع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین شرایط سلامتی کارکنان یک فاکتور مهم و کلیدی در حفظ و بهبود بخشیدن به بهره وری آن‌ها بوده و ارائه ابزار مناسب جهت اندازه‌گیری آن از ضروریات می باشد. بنابراین هدف از انجام  این مطالعه، طراحی و اعتبارسنجی یک پرسشنامه‌ی جدید جهت ارزیابی میزان بهره‌وری مرتبط با سلامت در کارکنان صنعت انجام شده است.

مواد و روش‌ها:

پیش نویس اولیه‌ی پرسشنامه ۵۳ آیتمی تهیه شد و روایی صوری و روایی محتوا توسط نظر ده نفر متخصص تأیید شد. پرسشنامه‌ی ۵۳ سوالی  همراه با متغيرهاي دموگرافیک و  اطلاعات ابتلا به بيماري ها در فاصله‌ی زمانی آبان‌ ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۳۹۸ جمع آوری شد. روايي ملاک فقط براي حیطه‌ی سلامت پرسشنامه از طريق مقایسه با پرسشنامه‌ی PHQ  بررسی شده و روايي ساختاري با تحليل عاملي مورد ارزيابي قرار گرفت. جهت اندازه گیری پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی آزمون-بازآزمون استفاده شد.

یافتهها:

جمعا ۳۵۱ نفر از کارکنان وارد مطالعه شدند. مقادیر CVR و CVI برای همه‌ی آیتم ها و نیز برای کل پرسشنامه بالاتر از ۸/۰ بود. روایی ملاك پرسشنامه با مقدار همبستگی اسپیرمن برابر با ۷۱/۰ و P<0/0001 مورد تائید قرار گرفت . نتایج تحلیل عاملی نشان داد سوالات در یک ساختار ۶ عاملی توزیع شدند. سرانجام ۵ آیتم حذف شده و نسخه نهایی HRPLQ  با ۴۸ آیتم تائید شد. سوالات پرسشنامه ار همسانی درونی خوبی برخوردار بوده (مقدار آلفا کرونباخ برابر با ۹۲/۰ ) همچنين ، مقدار شاخص همبستگی درون خوشه ای (ICC=0/83)  نشان دادند كه پايايي اين پرسشنامه مورد تائید و رضايت بخش است.

نتیجهگیری:

 پرسشنامه از دست دادن بهره‌وري مرتبط با سلامت يك ابزار روا و پایا در جمعيت كاركنان صنعت است که می تواند بهره‌وری این افراد را در شرایط مختلف بیماری و سلامتی مورد ارزیابی قرار دهد .

کلیدواژه‏ها: استاندارد سازی ، پرسشنامه ، بهره‌وری ، سلامت ، صنعت