previous next

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

در تاریخ ۲۰ بهمن ۹۸ سرکار خانم  فاطمه ابراهیمی پایان نامه خود باعنوان:" بررسی عوامل مرتبط با رفتار غربالگری سرطان پستان در زنان ۲۰ تا ۶۹ سال مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی-درمانی دولتی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱ " با راهنمایی جناب آقای  دکتر قاسم یادگار فر دفاع نمودند.

 

مقدمه: سرطان پستان از شایع­ترین سرطان­ها در میان زنان سراسر جهان است. آزمون­های غربالگری مبنای تشخیص زودرس سرطان پستان هستند. با توجه به اینکه پیشگیری از سرطان‌های شایع به‌عنوان یکی از اهداف برنامه پنجم توسعه کشور می­باشد این مطالعه با هدف بررسی عوامل مرتبط با رفتار غربالگری سرطان پستان در زنان استان اصفهان انجام شد.

مواد و روش‌‍‌ها: این مطالعه مقطعی بر اساس داده‌های ۱۷۲۵۵ زن ۲۰ تا ۶۹ ساله‌ی مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی-درمانی دولتی استان اصفهان سال ۱۳۹۱ انجام شد. گردآوری داده­ها با استفاده از فرم­های مراقبت زنان ۲۰ تا ۶۹ ساله جهت پیشگیری و کنترل سرطان­های شایع زنان انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار STATA نسخه ۱۴ و آزمون­ آماری رگرسیون لجستیک مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین سنی زنان ۴۶/۱۰ ±۷۵/۳۶ سال بود. به ترتیب ۳۹/۱۱% و ۸/۳۴% از زنان سابقه انجام ماموگرافی و خودآزمایی پستان داشتند و فقط ۷/۱۴% از زنان خودآزمایی پستان را به‌طور منظم انجام داده بودند. مهم­ترین عوامل مرتبط بر رفتار غربالگری سرطان پستان، سن ۴۰ تا ۴۹ سال (OR=1/25;95%CI:1/13-1/39)، فرزند داشتن (OR=0/39;95%CI:0/22 -0/67)، سابقه استفاده از هورمونOR=1/26;95%CI:1/17-1/36))، سابقه فامیلی سرطان پستان در بستگان درجه یک (OR=29/02;95%CI:17/6- 47/84)، سابقه فامیلی در بستگان درجه دوOR=20/87;95%CI:16/28-26/73))، سابقه بیماری­های خوش‌خیم پستان OR=38/42;95%CI:23/98-61/55))، فعالیت جسمانیOR=1/57;95%CI:1/46-1/68)) و سابقه انجام پاپ اسمیر OR=1/32;95% CI:1/19 -1/46)) بود.

نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست‌آمده در پژوهش حاضر نشان داد که با توجه به سیر روبه رشد سرطان پستان، میزان انجام غربالگری سرطان پستان مطلوب نیست. لذا با توجه به عوامل مرتبط با رفتار غربالگری سرطان پستان، لزوم توجه مسئولین بهداشت و درمان کشور به آموزش و ترویج روش‌های غربالگری و پیشگیری از سرطان پستان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: رفتار غربالگری، سرطان پستان، ماموگرافی، خودآزمایی پستان، اصفهان