previous next

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر

در تاریخ ۸ تیر ۹۹، سرکار خانم مریم شیخی از پایان نامه خود با عنوان"  بررسي روند حوادث در سالمندان مراجعه کننده به بيمارستان هاي استان اصفهان طی سال های ۹۵-۹۰"  با راهنمایی جناب آقای دکتر مجید رحیمی و مشاوره  سرکارخانم دکتر فرشته زمانی ,جناب آقای دکتر احمد علی اسلامی و سرکار خانم دکتر زهرا حیدری دفاع نمودند.

 

چکیده

زمینه و هدف: حوادث از مهمترین عوامل تهدیدکننده سلامت گروه های مختلف جامعه است اما درسالمندان، به دلیل تغییرات جسمی ناشی از کهولت سن، خطر حوادث منجربه آسيب هاي جدي از اهميت بیشتری برخوردار مي باشد. با توجه به افزایش رشد جمعیت سالمندان و افزایش زمینه مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی، مطالعه روند حوادث در سالمندان بر حسب علت، مکان و خصوصيات آسيب هاي آنان می تواند در تشخيص اولويت هاي مداخله و پژوهشي مفید باشد.

روش کار: مطالعه حاضر با رویکرد گذشته نگر از نوع توصيفي تحلیلی بر روی ۳۹۴۶۸ نفر سالمندان مصدوم طی سال های ۹۵- ۱۳۹۰که به بیمارستان های استان اصفهان مراجعه کرده، انجام شده است. داده ها از نرم افزار ثبت حوادث سالمندان استخراج و سپس توسط نرم افزار SPSSنسخه ۲۴ و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.

یافته ها: بیشترین و کمترین حادثه در سالمندان، به ترتیب در گروه سنی ۶۴-۶۰ و ۸۵ سال به بالا اتفاق افتاده است. ۸۷/۶۴ % حوادث در سالمندان مرد و ۱۳/۳۵ % در سالمندان زن رخ داده است. در مجموع کوچه وخیابان (۳۹/۴۱ %) و مدرسه و اماکن آموزشی (۱۳/۰ %) بیشترین وکمترین محل بروز حادثه بوده است. روند بروز حوادث در سال ۱۳۹۱ کاهش، سال ۱۳۹۲ افزایش و در سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ کاهش و در سال ۱۳۹۵ افزایش داشته است. هم چنین بیشترین علت بروز حادثه در زنان (۹۵/۲۳ %) سقوط و مردان تصادف خودروسوار(۷/۱۷ %) بوده است. بطور کلی بیشترین علت بروز حادثه در هردو جنس ضربه (۸۵/۱۸ %)، سقوط (۱۳/۱۷ %) و تصادف خودرو سوار (۲۵/۱۶ %) بوده است. کمترین علت بروز حادثه در هردو جنس غرق شدگی (۰۱/%) بوده است.

نتیجه گیری: ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺣـﻮادث ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺴﻤﻲ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه و تشدید عوارض ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. بدنبال بروز حوادث در سالمندان تعامل با زندگی و شرکت در فعالیتهای اجتماعی کاهش یافته که می تواند در افزایش مشکلات جسمی و روحی سالمندان تاثیرگذار باشد. با توجه به اینکه آمار سقوط و ضربه در زنان و در مردان ضربه و تصادف خودروسوار بیشترین علت بروز حادثه بود؛ باید در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳد تا زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي وﻗـﻮع ﺣـﻮادث در ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳـﺪ. با توجه به روند رو به رشد سالمندی جامعه، پیشنهاد می شود خدمات و آگاهی رسانی اختصاصی جهت پیشگیری از بروز حوادث در سالمندان ارایه گردد.

واژه های کلیدی: حوادث، سالمندان، عوامل دموگرافیک، روند