previous next

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۹۸ سرکار خانم مریم تفویضی زواره از پایان نامه خود با عنوان:"ارتباط سلامت روان با حمایت اجتماعی و عملکرد شغلی ارائه دهندگان خدمات سلامت در شهرستان اصفهان،سال ۱۳۹۷" با راهنمایی سرکار خانم دکتر فرشته زمانی و مشاوره سرکار خانم دکتر نگاه توکلی فرد دفاع نمود

چکيده

مقدمه: ارائه دهندگان خدمات سلامت به علت سروکار داشتن با اقشار جامعه نياز به سلامت روان کامل براي ادامه حرفه خود دارند. از طرفي حمایت اجتماعی از عوامل تاثیر گذار در سلامت روان افراد محسوب می شود و کمک می کند تا آن ها با شرایط استرس زا و اضطراب آور کنار آمده و آسیب های روانی کمتری را تجربه کنند. لذا این مطالعه با هدف تعیین بررسی ارتباط سلامت روان با حمایت اجتماعی درک شده  و عملکرد شغلی ارائه دهندگان خدمات سلامت شاغل در شهرستان اصفهان انجام شد.

 مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بر روي ۴۰۰ نفر از ارائه دهندگان خدمات سلامت شاغل در سیستم بهداشتی درمانی شهرستان اصفهان در سال ۱۳۹۷ انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه ۴ قسمتي شامل ۱)مشخصات فردي، ۲)وضعيت سلامت روان (اضطراب، افسردگي و استرس) ۳)حمايت اجتماعي درک شده و ۴) عملکرد شغلی جمع آوري شد و با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن ۲۴ از طريق تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون تجزيه و تحليل گردید.

یافته ها: میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه۳/۸±۶/۳۸ بود. در این مطالعه بین سن، تعداد فرزندان، سابقه کاری و ابعاد سلامت روان (اضطراب، افسردگی و استرس) با حمایت اجتماعی درک شده ارتباط آماری معکوس و معناداری داشت (P-value<0.05). میانگین عملکرد شغلی در مطالعه نیز برابر (۶.۲±۴۰.۶۱) بود.  بین متغیر حمایت اجتماعی و عملکرد شغلی ارتباط مثبت و معنی داری یافت گردید (r=0.2,P=0.0252). همچنین زنان نسبت به مردان به طور معنی داری افسردگی بیشتری داشتند(p=   

نتیجه گیری: براساس نتایج مطالعه حاضر، به نظر می رسد افزایش حمایت از ارائه دهندگان خدمات سلامت، موجب بهبود سلامت روان آنها شده که در نهایت بهبود عملکرد شغلی آنها را درپی خواهد داشت. در اینصورت می توان انتظار داشت که کیفیت خدمات سلامت به جامعه هدف ارتقاء یابد.

کلید واژه: سلامت روان، حمایت اجتماعی درک شده، ارائه دهندگان خدمات سلامت، عملکرد شغلی