previous next

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۸ سرکار خانم  طاهره مقدس دستجردی ازپایان نامه خود باعنوان" ارزشیابی برنامه‌ آموزش کاردانان کارشناسان بهداشتی به منظور چند پیشه شدن(مراقب سلامت) در راستای برنامه‌ تحول سلامت بر اساس الگوی سیپ در سال ۱۳۹۷ " با راهنمایی سرکار خانم دکتر اطهر امید و مشاوره سرکار خانم دکتر نیکو یمانی دفاع نمودند.

 

چکیده

مقدمه:پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت برنامه آموزش کاردانان و کارشناسان بهداشتی به منظور چند پیشه شدن در راستای برنامه تحول نظام سلامت انجام گرفت. به منظور ایجاد تعامل مورد لزوم میان مدیران با طراحان و نیز متولیان اجرایی آموزش باید به طور مرتب برنامه آموزش به لحاظ پارامترهای مختلف از جمله کیفیت مناسب، نحوه اجرای آموزش، نتایج ارزشیابی ادراکی، انگیزشی، مهارت و عملکرد فراگیر، هزینه اثربخشی، کارآمدی در سطح شهرستان و دانشگاه پایش و ارزشیابی شود و نتایج در اختیار مسئولین دانشگاه و رده‌های بالاتر مدیریتی قرار گیرد.

روش اجرا: پژوهش به روش توصیفی و ارزشیابی آموزشی بر اساس الگوي سیپ در سال ۱۳۹۷ انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل مجموعه مدیران و کارشناسان ستادی معاونت بهداشتی(۱۳نفر)، مدیران و مسئولین دوره در شبکه‌های بهداشت و درمان(۳۲نفر)، مدرسین دوره(۲۵۱نفر) و فراگیران دوره(۱۹۱۴نفر) برنامه آموزش کاردانان و کارشناسان بهداشتی به منظور چند پیشه شدن بودند. در این مطالعه داده‌ها از طریق چهار پرسشنامه محقق ساخته بر اساس الگوي سیپ(CIPP)، چک لیست ارزیابی امکانات و تجهیزات آموزشی جمع آوري شد. جهت سنجش روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، از نظر متخصصین و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. اطلاعات جمع‌آوری شده در نرم افزار۲۱ spss وارد شد و سپس با استفاده از آماره‌های توصیفی(فراوانی، میانگین و انحراف معیار) داده‌های جمع‌آوری شده ارایه شدند.

نتایج: یافته‌ها نشان داد، شاخص‌های ارزشیابی دوره آموزشی را در حیطه زمینه مدیران و کارشناسان استان(۹۵%)، مدیران شهرستان(۱۰۰%)، مدرسین(۹۵%) و مراقبین سلامت(۸۰%) مطلوب، در حیطه درون‌داد مدیران و کارشناسان استان(۶۰%) و مدیران شهرستان(۷۰%) مطلوب و مدرسین(۷۸.۹۵%) و مراقبین سلامت(۸۸.۲۴%)نیمه مطلوب، در حیطه فرآیند مدیران و کارشناسان استان(۷۳.۶۸%)و مدیران شهرستان(۶۶.۶۷%) مطلوب و مدرسین(۶۶.۶۷%) و مراقبین سلامت(۹۴.۴%) نیمه مطلوب و در حیطه برون‌داد مدیران و کارشناسان استان(%۶۳.۶۳)، مدرسین(%۸۱.۸۱) و مراقبین سلامت(%۱۰۰) نیمه مطلوب و مدیران شهرستان(%۷۲.۷۲)مطلوب ارزیابی کردند.

نتیجه گیری: این پژوهش نشان می‌دهد، در جهت اصلاح و بهبود شاخص‌هایی که سبب ایجاد وضعیت نیمه مطلوب این دوره شده‌اند، بایستی تلاش گردد و ادامه فرآیند ارزشیابی نیز ضروری است و طراحان این دوره می‌توانند با استفاده از نتایج نسبت به بازبینی این دوره و بهبود و اصلاح نقاط ضعف وتقویت نقاط قوت آن اقدام نمایند. در حال حاضرنیز با توجه به رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی و عدم تربیت فارغ التحصیلان چند پیشه، گذراندن این دوره جهت افرادی که به عنوان مراقب سلامت جذب واحدهای بهداشتی می‌گردند، ضروری به نظر می‌رسد.

 

واژه‌های کلیدی: زمینه، درون‌داد، فرآیند، برون‌داد، مراقب سلامت خانواده